Kıyılarımıza, Şehirlerimize, Mesleğimize, Örgütümüze sahip çıkıyorum!

ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

Değerli meslektaşlarımız,

29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun Başbakanlığa gönderilmesiyle başlayan ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devam eden mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ile ilgili düzenlemeler yeni bir döneme girmek üzere. Bu düzenlemelerle birlikte TMMOB ve bağlı Odaların kamu adına mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin denetim hakları önemli ölçüde kısıtlanmış ve ilgili yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi sağlanmıştır.

BMO ve TMMOB Örgütlülüğü etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmeye çalışılıyor!

TMMOB’nin en genç Odası olan Bilgisayar Mühendisleri Odasının Yönetim Kurulu olarak bizler, gerek Oda kuruluş çalışmaları öncesinde gerekse de sonrasında bilişim sektöründe mühendislik hizmetlerinin kamu adına denetlenmesi gerektiğini, bu denetimin meslek odasının asli görevi olduğunu, sektörün bu şekilde bir denetimden yoksun olmasından dolayı tam bir kaos içerisinde olduğunu işaret etmiştik.

Bir taraftan yetki/etki alanı, üye sayısı ve örgütlülüğü güçlü bir meslek odası için mühendislik hizmetlerinin denetimine vurgu yaparken diğer taraftan da AKP iktidarının meslek örgütümüzün yetki alanını kanuni düzenlemelerle daraltarak, işlevsizleştirmesi manidardır.

Kentlerimiz ve doğa birer rant aracına dönüştürülüyor!

Hazırlanan torba yasa taslağında; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve nihayet TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemelerin de içerisinde olduğu Torba Yasa ile iktidarın kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim ve rant alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP‘ye göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması ve piyasaya entegre olması hedeflenmektedir.

TMMOB‘nin Bakanlığa bağlanması, özerk ve demokratik merkeziyetçi bütünlüklü yapısının parçalanması hedefleniyor!

Kapalı kapılar ardında Torba Yasa ile ülkemizin yeraltı/yerüstü kaynaklarına, doğal zenginliklerine ve üst birliğimiz TMMOB’ne yapılan saldırı bizlere, geleceğimize, ülkemize, halkımıza yapılan bir saldırıdır. Mesleğimize ve meslek örgütlerimize yapılan her türlü yetkisizleştirme ve etkisizleştirme ile tasfiye sürecine karşı çıkmak, toplumsal, bilimsel ve kamusal bir sorumluluktur.

Yasa değişikleri ile ülkemizin yeraltı/yerüstü kaynaklarına, doğal zenginliklerine ve üst birliğimiz TMMOB’ne yapılan saldırıları kabul etmiyor, tüm üyelerimizi mesleğimize, örgütümüze ve geleceğimize sahip çıkmak için İmza Kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz.

İmza Kampanyasına destek vermek için;

http://www.tmmob.org.tr/

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası