Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Bilgisayar Mühendisleri Odası, üyelerinin en az ücretlerini belirleme yetkisine sahiptir. BMO Ana Yönetmeliğinin “Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 39. maddesi şöyledir:

 

“ğ) Üyelerinin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuksal ilkeleri hazırlamak, bunlara uymayı sağlayacak önemleri almak, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin karşılığı olan en az ücretleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak.”

Bu yetki uyarınca BMO 4. Dönem Yönetim Kurulunun 14 Temmuz 2018’deki toplantısında alınan kararla kurulan ve Kasım 2018’de çalışmalarına başlayan BMO En Az Ücret Çalışma Grubu, BMO En Az Ücret Yönergesini ve En Az Ücret Tanımları dokümanını hazırlamıştır.

Yönetim kurulunun 18 Şubat 2019’daki toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren BMO En Az Ücret Yönergesi Odamıza kayıtlı bir mühendisin ve bilişim alanında çalışan bir meslektaşımızın en az brüt ücretinin hesaplanması yöntemini tanımlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisi En Az Brüt Ücreti, birliğimiz TMMOB’nin her yıl duyurduğu Mühendislik Asgari Ücreti “baz ücret” kabul edilip bu ücrete çeşitli ölçütlere göre belirlenen katsayıların yansıtılmasıyla hesaplanmaktaydı. Ancak yakın zamanda görüşülen bir davada, Danıştay 8. Dairesi, aynı Daire tarafından geçmiş dönemlerde verilen kararların aksine, Birliğimizin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için asgari ücret belirleyemeyeceğine hükmetmiştir. Bu nedenle, TMMOB tarafından Mühendislik Asgari Ücreti açıklamasının yapılmadığı dönemler için söz konusu baz ücreti, uygulamadaki brüt asgari ücretin iki katı olarak belirlenmiştir.

Brüt ücretin, bir bilgisayar mühendisinin iş yaşamında üstlendiği sorumluluk ve güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak hesaplanabilmesi için belirlenen ölçütler şunlardır: Deneyim, yaşanılan il, üst öğrenim, yabancı dil bilgisi, yöneticilik görevi, aile durumu. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde yaşanan barınma krizinin etkileri de dikkate alınarak yönergenin ekinde yer alan yaşanılan illere ilişkin katsayıları belirten tabloda güncelleme yapılmıştır.

BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun güncellemiş olduğu En Az Ücret Tanımları 2023 dokümanında meslek alanımızda çalışan bir mühendisin asgari olarak alması gereken brüt ücretin tanımı ve hesabı açıklanarak örneklenmiştir. 2023 yılı Ocak -Temmuz ayları arasındaki  baz ücret  TMMOB’nin belirlediği Mühendislik Asgari Ücreti olan 17.500 TL’dir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla ise baz ücret uygulamadaki brüt asgari ücretin 2 katı yani 26.828 TL’dir.

BMO’nun yayımladığı “Bilgisayar Mühendisi En Az Brüt Ücreti”nin

  • kamu kesiminde ya da özel kesimde çalışan üyelerimizin/meslektaşlarımızın iş sözleşmelerinde ve maaşlarının belirlenmesinde,
  • üyelerimizin/meslektaşlarımızın bilişim sistemi geliştirme, uygulama/yazılım geliştirme süreçlerinde ürettiği mühendislik hizmetlerinin edinilmesinde ve ilgili ihalelerin bedellerinin saptanmasında,

temel alınması amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, resmi kurumlar başta olmak üzere istemde bulunan kurum/kuruluşlara mesleğimizle ilgili ücretleri bildirirken de yine bu ücret tanımlarından yararlanılır. Dolayısıyla üyelerimiz ya da üyelerimizin çalıştıkları kuruluşlar, Odamıza yazıyla başvurduklarında ilgili kişi için “Bilgisayar Mühendisi  Brüt Ücreti” hesaplanarak kendilerine yazılı bildirim yapılır.

BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun 2019 yılı için yaptığı en az ücret tanımları, Odamızın bu yöndeki çalışmaları için bir başlangıç niteliğindedir. Bu çalışma, zamanla BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonunun hazırlayacağı “meslek alanı tanımları” ile bütünleştirilecek, bilgisayar mühendislerince üretilen hizmetler için aylık-günlük-saatlik ücretlerin belirlenmesi sağlanacaktır.

BMO En Az Ücret Yönergesi
En Az Ücret Tanımları 2023
TMMOB 2019 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2020 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2021 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2022 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2022 Yılı Temmuz Ayı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2023 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
Mühendislik Asgari Ücreti Konusunda TMMOB ve Oda Başkanları Ortak Açıklaması

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası