Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Bu dönemde, çıktı odaklı ve Çalışma Grupları’na (ÇG) öncelik veren bir çalışma yöntemi uygulanacak. Komisyonlar ise Oda’da sürekli olarak yürütülmesi zorunlu olan faaliyetler için çalışacak. Komisyonlar ve ÇG’ler arasında herhangi bir üst/ast ilişkisi söz konusu değildir. Komisyonlar kendi içlerinde belli bir işe odaklı ÇG’ler oluşturabileceği gibi komisyonlardan bağımsız ÇG’ler de oluşturulabilecek.

İlke olarak,

1. ÇG’ler dinamik bir yapıya sahiptir. Belli bir süre için kurulur ve hedeflerini tamamladığında kapatılır.

2. Üyelerden gelecek öneriler doğrultusunda yeni ÇG’ler açılabilir. Fakat ÇG’lerin çalışma programında belirlenen hedeflerin en az biri ile bağlantılı olmasına dikkat edilir ve yeni ÇG önerileri buna göre değerlendirilir.

3. Her ÇG, hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması gereken işlere ve hangi yöntemle ilerleyeceğine kendisi karar verir.

4. ÇG’ler çıktı odaklıdır. En az bir yazılı çıktı ve buna bağlı bir çevrimiçi/yüzyüze etkinlik hedeflenir.

5. ÇG’ler en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur. ÇG’ler hedeflerini gerçekleştirmek için Oda üyesi veya Bilgisayar Mühendisi olmayan ama alanında uzman “danışman”larla çalışabilir. BMK Danışma Kurulundan destek talep edebilir.

Komisyon ve/veya ÇG’lere katılmak isteyen üyeler hangi Komisyon ve/veya ÇG’lerde görev almak istediklerini bildirmelidir. Ayrıca üyeler yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yeni ÇG de önerebilirler.

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir. Bilirkişilik alanında faaliyet gösteren meslektaşlar ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunları derler ve çözüm önerileri üreterek ilgili makamlar ile resmi olarak paylaşılmasını sağlar. Çözüm önerilerinin hayata geçirilip geçirilmediğini takip eder.

Bilişim Politikaları Komisyonu

Bilişim Politikaları Komisyonu

    • Oda’nın bilişim politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapar;

    • Bilişim politikalarının işyerlerinde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak araç ve yöntemleri geliştirir;

    • Oda’nın yayın organları için haber, makale, söyleşi hazırlar;

    • Çalışma alanı ile ilgili konularda söyleşi, panel, forum vb etkinlikler düzenler.

Kurulacak Çalışma Grupları (Üyelerden talep gelmesi ve YK’nın uygun görmesiyle yeni çalışma grupları kurulabilir):

    • e-Seçim (Olanaklar ve Sınırlılıklar)

    • Yapay Zekâ, Etik ve Düzenleme

    • Özgür Yazılım ve Teknolojik Egemenlik

    • Siber Güvenlik

Üyelik

Komisyona katılmak isteyen üyeler hangi çalışma grubunda görev almak istediklerini bildirmelidir. Yeni çalışma grubu önerebilirler.  Üyeler, birden çalışma grubunda yer alabilir.

Çalışma Hayatında Mühendisler Komisyonu

Ücretli çalışan, freelance, kamu emekçisi ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. 

Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açık oturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar. Daha önce Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu adı altında faaliyet gösteren Komisyon bu dönem itibariyle çalışma yaşamı içerisinde farklı alanları kapsayacak şekilde kapsamını genişletecek ve faaliyetlerini aşağıdaki çalışma grupları üzerinden yürütecek. Çalışma hayatının sorun ve süreçlerini farklı perspektiflerden değerlendirerek geleceğe yön verecek çözümler oluşturulması hedefleniyor.

Kurulacak Çalışma Grupları (Üyelerden talep gelmesi ve YK’nın uygun görmesiyle yeni çalışma grupları kurulabilir):

    • Ücretli ve İşsiz Mühendisler

    • Kamuda Çalışan Mühendisler 

Üyelik

Komisyona katılmak isteyen üyeler hangi çalışma grubunda görev almak istediklerini bildirmelidir. Yeni çalışma grubu önerebilirler.  Üyeler, birden çalışma grubunda yer alabilir.

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadınların gerek çalışma hayatlarında gerekse eğitim / öğretim dönemlerinde cinsiyetleri sebebiyle karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulanma pratiklerinin gözlemcisi ve takipçisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelere yansıtılması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu 

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. 

Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması,  bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Yürüttüğü çalışmalarla bağlantılı olarak faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçer, söz konusu kurumların  meslek alanı ile ilgili düzenlemelerinin yapım sürecine katkıda bulunur, gelişmeleri oda yönetimi ile paylaşır.

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. 

Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Odadan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. 

Kamu ve özel kesimde, yurt içinde ve yurt dışında çalışan meslektaşların çalışma koşullarının incelenmesi, sorunların tespit edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

BMO 6. Dönem Komisyonları
BMO 5. Dönem Komisyonları
BMO 4. Dönem Komisyonları
BMO 3. Dönem Komisyonları
BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası