BMO Bilirkişi Yönetmeliği Yürülüğe Girdi

Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu’nda Oda Yönetim Kurulu’na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde 15-Madde 16-Madde 20-Madde 24 ve Madde 26 da değişiklik yapılmış ve Geçici Madde 1 eklenmiş ve bu haliyle 18.10.2014 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası’nca hazırlanan ve talep halinde özel veya tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelere tavsiye niteliğinde gönderilecek olan bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerin nitelikleri, eğitim, yetkilendirme ve çalışma esaslarının belirlenmesi, bilirkişi hizmetlerinin nitelikli olarak sunulması ve kamu yararının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üye mühendisleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik, 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni,

Oda : Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı,

OYK : BMO Yönetim Kurulu’nu,

Şube : TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Şubesini,

MİSEM : BMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi’ni,

Bilirkişi : Oda bilirkişi yetki belgesine sahip üyeyi,

Bilirkişilik hizmeti : Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,

Bilirkişi Yetki Belgesi : Bilgisayar Mühendisleri Odası’nca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim, seminer ve sınavlara katılıp başarılı olan üye tarafından alınmış belgeyi

İfade eder.

Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde Aranacak Nitelikler

Madde 5 – Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır :

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b)    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c)    Oda üyesi olmak,

d)    En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip olmak,

e)    Odadan disiplin cezası almamış olmak,

f)     Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, yalan yere yemin,Türk Ceza Kanunu’nun bilişim alanında suçlar bölümünde tanımlanmış bilişim suçlarından mahkûm olmamak,

g)    Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi olmak.

GEÇİCİ MADDE 1 – 02.06.2015 tarihine kadar yapılacak bilirkişi eğitimi ve sertifikası başvurularında, bu Yönetmeliğin 5. Maddesinin (d) bendinde aranan en az üç yıl Oda üyeliği geçmişinin hesaplanmasında, Elektrik Mühendisleri Odası üyeliğinde geçirilen süre de dahil edilir.

Bilirkişi Listelerinin Oluşturulması

Madde 6 – (1) Oda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB’ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.

(2) Bilirkişi listeleri Oda tarafından her yıl yenilenir. Yenileme işlemi yapılırken, vefat etmiş olanlar, başka illere veya yurtdışına gitmiş olanlar, yasal bir neden olmaksızın bilirkişilik yapmak istemediğini beyan edenler, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybedenler listeden çıkarılır; Bilirkişi Yetki Belgesi alanlar listeye eklenir.

Bilirkişilerin Tarafsızlığı

Madde 7 – (1) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füru, karı-koca, üçüncü derece kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensupları durumu Odaya bildirmek zorundadır.

(2) Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Temsilcilik Kurulları asıl ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda ücret alınmamak kaydıyla görev alınabilir. Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kaydedilir.

Çalışma İlkeleri ve Sorumlulukları

Madde 8 – (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

Bilgi Verme

Madde 9 – Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler, istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını Odaya verirler. Oda, bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

Bilirkişilik Ücreti

Madde 10 – Bilirkişilik hizmet bedeli, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olamaz. Özel durumlarda bilirkişilik hizmet bedelinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilirkişilere ödenecek ücret toplam bilirkişilik hizmet bedelinin yarısıdır.

Bilirkişilerin Görevden Alınması

Madde 11 – (1) Oda tarafından görevlendirilen bilirkişiler;

a)    Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi halinde,

b)    Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde,

c)    Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde, şube görüşü ve/veya OYK kararı ile görevden alınarak başka bir bilirkişi atanır.

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik

Madde 12 – Oda tarafından kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.

Diğer Bilirkişilik Hizmetleri

Madde 13 – Oda ve birimlerinden özel veya tüzel kişiler ile kurum kuruluş ve mahkemelerden gelecek her türlü test, ölçüm ve teknik inceleme yapılarak hazırlanacak tutanak ve raporların düzenlenmesi bilirkişilik olarak değerlendirilir.

 

Eğitim Yetkilendirme ve Belgelendirme

Bilirkişi Yetki Belgesi, Belgelendirme Kurulu, Eğitim ve Sınav Bilirkişi yetki belgesi

Madde 14 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Bilirkişi Yetki Belgesi, bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara verilir.

Eğitim ve Süresi

Madde 15 – (1) Bilirkişilik eğitimleri her yıl en az bir kez aralık ayı ortasına kadar gerçekleştirilir.

(2) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre OYK tarafından belirlenir.

Bilirkişilik yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

Madde 16 – (1) Bilirkişilik yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğinin sürdürebilmesi için verilmesi durumunda yenileme eğitimlerinin tamamlanması zorunludur. Gerekli yenileme eğitimlerini tamamlayamayan belge sahibinin belgesi, bu eğitimler tamamlanıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Geçerliliğini yitiren belge sahibi bilirkişi listelerinden çıkarılarak, Oda tarafından ilgili birimlere ve TMMOB’ye bilgi verilir.

İstenecek Belgeler

Madde 17 – Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerinde yapılan başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler yanında ilgilinin beyanı esas alınır.

Ücret

Madde 18 – Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi yenileme, eğitim, sınav, sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ve ödemeye ilişkin esaslar YK tarafından belirlenir.

Bilirkişi Yetki Belgesinin iptali

Madde 19 – Bilirkişilik Yetki Belgesi; bilirkişi olma koşullarını ortadan kalkması durumunda OYK tarafından iptal edilir.

Uygulama İlkeleri

Madde 20 – (1) Bilirkişilik meslek içi eğitim kursları, bilirkişi yetki belgesinin verilmesi, onaylanması, iptali ve sicillerin tutulmasında uyulacak kurallar, OYK tarafından belirlenir.

Bilirkişi belgelendirme kurulu

Madde 21 – (1) Bilirkişi belgelendirme kurulu, bilirkişilik alanında OYK’nın eğitimlerin hazırlıklarını gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

(2) Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin veya MİSEM Koordinatörü’nün başkanlığında Oda üyeleri arasından belirlenir.

Belgelendirme kurulunun görevleri

Madde 22 – (1) Belgelendirme kurulunun görevleri;

a)    Bilirkişilik alanındaki meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirleyerek OYK’ya öneride bulunmak,

b)    Bilirkişi yetki belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK’ya önerilerde bulunmak,

c)    Bilirkişilik belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK’ya görüş bildirmek,

d)    Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirlmesine yönelik katkıda bulunmak.

Bilirkişi belgelendirme sınav komisyonu

Madde 23 – (1) Belgelendirme kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı sınav komisyonu; Bilirkişi Yetki Belgesine ya da belgesi alma koşullarına sahip en az üç komisyon üyesinden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Bilirkişi belgelendirme sınavları

Madde 24 – (1) Bilirkişi belgelendirme sınavları, meslek içi eğitimleri sonunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 1 sınav hakkı verilir.

Bilirkişi eğitimlerine katılım için başvuruda istenecekler

Madde 25 – (1) Bilirkişilik eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır.

a)    Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge

b)    Eğitime katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

c)    Adli sicil kaydı belgesi,

d)    Kamuda çalışan üyeler için çalıştığı son 3 yıl içinde görev yaptığı kurum(lar)dan alınan ve çalışma süresini gösterir resmi belge

Eğitim

Madde 26 – (1) Bilirkişilik eğitimleri genel bilirkişilik eğitimi ve OYK tarafından verilmesine karar verilmesi durumunda uzmanlık alanları ile ilgili teknik bilirkişilik eğitimi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

(2) Genel bilirkişilik eğitiminin alınması bilirkişilik yetki belgesi için zorunludur.

(3) Uzmanlık alanları ile ilgili teknik bilirkişilik eğitim konuları ise bilirkişi belgelendirme kurulu tarafından hazırlanır ve OYK’nın onayı ile düzenlenir.

(4) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre bilirkişi belgelendirme kurulunun önerisi ve OYK’nın onayı ile değiştirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 27 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 28 – Bu yönetmelik Oda Genel Kurulu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası