BMO 3. Dönem Komisyonları için Çağrı

komisyon_call

Değerli Üyelerimiz;

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem komisyon çalışmaları Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 7. maddesinde tanımlanan amaçlar doğrultusunda; kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası farkındalığı ile, meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak çözüm üretilmesi ve meslek alanımızın düzenlenmesi, mesleğin üye, toplum ve ülke yararına uygulanması ve geliştirilmesi gözetilerek, Oda’nın tüm iletişim ve katılım kanalları işletilerek, kollektif bir emek ve demokratik bir işleyiş ile yürütülecektir. Bu dönem oluşturulması planlanan komisyonların listesi ve çalışma başlıklarına dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

BMO 3. Dönem Komisyonlarında görev almak isteyen üyelerimiz, sayfanın en altında yer alan formu doldurarak başvurularını 9 Mayıs 2016 Pazartes gününe kadar iletebilirler. Sağlıklı bir komisyon çalışması için en fazla 2 komisyonda görev alınmasını öneriyoruz. Tüm üyelerimizi komisyon çalışmalarında görev alarak, Oda çalışmalarına aktif katılım göstermeye çağırıyoruz!

BMO 3. Dönem Yönetim Kurulu


Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına dair teknik bilgisini toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapmayı hedefler. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler gerçekleştirir, bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları takip eder, çalıştaylar vb. etkinlikler planlar ve ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yürütmeyi hedefler.

Eğitim Komisyonu

Komisyon, meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar ve bu kapsamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleri ile birlikte değerlendirir. Ayrıca komisyon, meslektaşlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıcı, güncel gelişmeleri yakalayan faaliyetler düzenler. Bu faaliyetler kapsamında uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemeyi amaçlar. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi hedefler. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için de iç eğitimler düzenleyebilir.

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma hayatında karşılaştıkları problemleri ve negatif ayrımcılıkları araştırır ve bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar,eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütmeyi hedefler. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsiliyet ilkesinin pratikteki takipçisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda alınan kararların başta odamız mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılım komisyonu özgür yazılımı sadece teknik yönüyle değil; temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılmasını ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesini hedefler. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna dair farkındalık çalışmaları yürütür. Sadece yazılım alanı değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim ihtiyaçlarını özgürlük, gizlilik, güvenlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurarak karşılamayı hedefler. Bu kapsamda toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı hedefler. Meslek alanına dair güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararı gözetilerek değerlendirir ve gerekli çalışmaları yürütür. Sansür ve erişim engelleri üzerine farkındalık yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar ve yayınlar çıkarmayı hedefler.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek, çalışma yaşamına dair sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapmayı hedefler. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine toplantı, panel, çalıştay, yönerge hazırlama, kitapçık vb. çalışmalar yürütmeyi hedefler. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzeri modelleri üzerine de durum tespiti yaparak, sorunların ve çözüm önerilerinin yer alabileceği çalışmalar yapar.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem odaya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlar ile iletişim kanallarını oluşturmak amacıyla işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve aktif çalışmalar yapılmasını amaçlar. Komisyon çalışmaları kapsamında, meslektaşların çalışma ortamları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çalışmaların gerçekleşmesi, kamu ve özel sektörde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Bu komisyon hem meslektaşlarının hem de bilişim politikalarından bilfiil etkilenen toplumun çıkarlarını gözeterek tüm yasal düzenlemeler noktasında müdahil olmayı ve düzenleyici olmayı hedefler. Bu noktada Oda Personel Yönetmeliği, Bilirkişilik Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Temsilcilikler Yönetmeliği, Bilim Kurulu Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, Yazılım Etiği Yönergesi ve Öğrenci Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi’ni düzenlemeyi hedefler.


[hana-code-insert name=’formstyle’ /]

Başvuru süresi tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz. Komisyonlarla ilgili detaylı bilgiyi “Komisyonlar” sayfasından alabilirsiniz.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası