Gerçekçi Önlemler Almaya, Destekleri Artırmaya Çağırıyoruz!


İlk olarak Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyuna duyurulan ve kısa sürede küresel çapta bir tehdit haline gelen COVID-19 salgınının hayatımıza olumsuz etkileri artarak devam etmektedir. Tüm dünya, tarihin en büyük salgını ile mücadele ederken, ülkemizde de, resmî olarak açıklandığı Mart 2020’den bugüne, alınan tedbirler salgını kontrol etmeye ve geriletmeye yeterli olmamış, aksine haziran ayında normalleşme süreci olarak ifade edilen ve alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile devam eden sürecin sonucunda başta nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere, ülkenin tamamında salgının boyutları kamu sağlığı ve sağlık sistemini ciddi bir tehdidin eşiğine getirmiştir.

Küresel salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimden sağlığa, üretimden tüketime kadar hayatımızın pek çok alanında önceliklerimize ve süreçlerimize önemli tesirleri olmuş; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri ve önemi gibi pek çok dönüşüme de katalizör etkisi yaratmıştır. Bu dönüşüm içerisinde bilişim sektörü başat rolü üstlenmeye devam etmektedir.

Bilişim çalışanları, içinde bulunduğumuz bu küresel felaket süresince ilk ciddi tedbirlerin alındığı günden bugüne kadar, mücadelenin adeta gizli kahramanları olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle, temel süreçlerin devam ettirilebilmesi ve tüm diğer üretim faaliyetlerinin bu salgından en az şekilde etkilenmesi noktasında kritik rol üstlenmiş, faaliyetinin büyük bölümünü anında uzaktan yürütecek hâle getirmek suretiyle, salgın ile mücadeleye katkı sunmanın yanında, bu alandaki hizmetlerin de herhangi bir kesintiye uğramadan yürütülmesini olanaklı hâle getirmiştir.

Ülkemizde bilişim alanındaki faaliyetin büyük bölümü, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerinde yürütülmekte, bu alanda çalışan 150.000’e yakın personelin büyük bir bölümü yine teknoloji geliştirme bölgelerinde ve AR-GE merkezlerinde görev almaktadır. Pandemi sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, firma personelinin bölge dışından çalışmasına olanak sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmiş, ilk olarak %100 ile başlayan düzenleme haziran ayı ile birlikte %60 personelin bölge dışından çalışma yürütmesine olanak verecek şekilde azaltılmıştır.

Sektör ağırlığının, salgının da ciddi boyutlara ulaştığı, başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde yer aldığı düşünüldüğünde, bu alana ilişkin tedbir ve desteklerin tekrar ele alınmak suretiyle artırılması kaçınılmazdır. Bu noktadan hareketle, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, bilişim alanındaki faaliyetin desteklenmesi, başta sağlık olmak üzere süreç etkilerinin azaltılması için; Bakanlık, firma ve meslektaşlarımızdan beklentilerimiz açıktır:

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerinde faaliyet yürüten firmalar için sağladığı, indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanma koşullarını yeniden düzenlemesi, bu kapsamda faaliyet yürüten firmalara, bölge dışında çalıştırabilecekleri personel oranını %100’e çıkarabilmek suretiyle tam olarak uzaktan çalışma olanağı sağlaması,
  • Alanda faaliyeti olan firmaların, personelini uzaktan çalışmaya yönlendirecek adımları atması, çalışanlara uzaktan çalışma desteği sağlaması, sürecin tüm çalışanlar için sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için gerekli olanakları oluşturması, uzaktan çalışmanın işin devamı için mümkün olmadığı durumlar için ise çalışanın sağlıklı bir ortamda ulaşımını ve çalışma olanağını sağlaması,
  • Tüm meslektaşlarımızın, kendilerine karşı olduğu gibi topluma karşı da salgın sürecinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun olarak hareket etmesi, yeni çalışma biçiminin ortaya çıkardığı tüm yeni önlem ve gereksinimlerin karşılanması, hayata geçirilmesi noktasında çalıştıkları kurumlardan da aynı sorumluluğu yerine getirmelerini talep etmesi gerekmektedir.

Tablo giderek kötüleşmektedir. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, bu süreçte tüm sektör bileşenlerini sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, gerekli önlemleri almaya ve verilen desteği artırmaya çağırıyoruz.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası