BMO Ana Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

Odamızın 15 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Ana Yönetmelik değişiklikleri, bugünkü (18 Şubat 2021) Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girdi. Yönetmeliği PDF biçiminde sitemizden de görüntüleyebilirsiniz.

BMO Ana Yönetmeliğinin 11, 20, 39 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikler, 18 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” başlıklı 6 maddeden oluşan yönetmelik ile yayımlandı:

MADDE 1 – 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde Oda bünyesindeki mühendislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgelerini, kurumun basılı diploma vermediği durumda e-Devlet üzerinden alınan lisans diplomalarını ya da mezuniyet belgelerini, yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olunması durumunda Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verir. Lisans eğitimi diploması ayrıca e-Devlet üzerinden alınan belge ile de doğrulanabilir. Üyelik kaydında Oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması ya da mezuniyet belgesi esastır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Askı süresince delegelerin itirazları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hâkime şahsen yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Kurulu olağanüstü durumlarda karar almak” ibaresi “Kurulunun olağanüstü durumlarda karar almasını sağlamak” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üyelik ödentisi alınmayacak durumlar
MADDE 102 – (1) Belgelemeleri ve bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla;
a) Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayan üyelerden,
b) İşsiz üyelerden işsiz olduğu dönem için,
c) Engel oranı %40 ve üzeri olduğunu engelli raporuyla belgeleyen üyelerden,
üyelik ödentisi alınmaz.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası