BMO Ana Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

15 Ağustos 2020’de gerçekleşen BMO 5. Olağan Genel Kurulu’nda, BMO Ana Yönetmeliğinin 5. ve 8. maddelerinde aşağıdaki gerekçelerle değişiklik yapılması kabul edilmiştir.

 • Odamızın kapsamındaki mühendislik dallarına eklenen yeni bölümlerin ya da adı değişen  bölümlerin mezunlarının Odamıza üye olabilmesini sağlamak.
 • Odamızla ilgili mühendislik dallarının bölüm adlarının açıkça yazılması yoluyla daha  anlaşılır bir metin oluşturmak.
 • Mühendislik bölümleri, mühendislik fakülteleri dışında farklı adlar taşıyan fakülteler altında da açılmakta, dolayısıyla yürürlükteki yönetmelikte geçen “mühendislik fakültesi” belirlemesi  geçersiz kalmaktadır; bu çelişkiyi gidermek.

BMO kapsamındaki bölüm adlarıyla ilgili Ana Yönetmeliğin 5. ve 8. maddelerindeki değişiklikler 8 Aralık 2022 Perşembe günlü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girmiştir.

BMO Ana Yönetmeliğinin 5 ve 8. maddelerinde yapılan değişiklikler, 8 Aralık 2022 günlü Resmi Gazete’de “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” başlıklı 4 maddeden oluşan yönetmelik ile yayımlanmıştır.

8 Aralık 2022 PERŞEMBE
   Resmî Gazete                             
     Sayı : 32037
                        YÖNETMELİK
           TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYARMÜHENDİSLERİ ODASI 
            ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim” ibaresi “kontrol ve bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim, adli bilişim,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimi ve yazılım, bilgisayar ve bilişim, bilgisayar ve yazılım” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları tarafından eğitimi verilen şu mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir: bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım ve bilişim mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği, bilgisayar ve bilişim mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği. Mezun olunan yükseköğretim kurumunun yurt dışında olması durumunda kişinin diplomasının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yasal olarak mesleğini uygulamaya hak kazanmış ilgili mühendislik bölümünden mezun mühendisler, mühendis unvanı kullanmak ve mesleki faaliyette bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası