Diplomalarımızın Değersizleştirilmesi, Mesleğimizin Niteliksizleştirilmesi ve İtibarsızlaştırılması Kabul Edilemez!!!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan haberlerden, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamada yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program ve bölümler açılacağı öğrenilmiştir. Bu kararı, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, “1 Milyon Yazılımcı Projesi” ve diğer sertifika programları ile meslek alanımızın parçalanması ve değersizleştirilmesi, gençlerimizin boş hayallerle oyalanması ve bilişim sektöründeki işsizliğin gizlenmesi çabalarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. Açılacak yeni program ve bölümlerle ne bilişim sektörümüzün nitelikli personel açığı giderilecek, ne katma değeri yüksek ileri teknoloji üretimi artacak ne de gençlerimizin istihdam sorununa çare olunacaktır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bu karara karşı olduğumuzu belirtir, bu konudaki taleplerimizi kamuoyuna duyurur, tüm meslektaşlarımızı bu konularda ortak mücadeleye çağırırız.

  • Üniversitelerimizde meslek alanımızdaki mühendislik dallarında verilen eğitimin niteliği çağın gerektirdiği düzeye yükseltilmeli, üniversiteler arasındaki nitelik farklılıkları giderilmeli, yeterli nicelik ve nitelikte öğretim üyesi yetiştirilmesi sağlanmalıdır. En son Boğaziçi Üniversitesi örneğinde görülen anti-demokratik uygulamalara son verilmeli; özgürlükçü, demokratik ve liyakate dayalı üniversite kavramı öne çıkarılmalıdır.
  • Ortaöğretim ve liselerde verilen fen ve matematik eğitimlerinin niteliği artırılmalı, ülkemizin uluslararası düzeydeki sınavlarda son sıralarda yer aldığı üzücü tablolara son verilmelidir.
  • Başta Odamız kapsamında yer alan mühendislik dalları olmak üzere tüm mühendislik dallarının başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesi sağlanmalı, ilk aşamada 300.000 olan sıralama barajı 120.000’e çekilmelidir.
  • Bilişim alanında iş yitimleri ve işsizlik, ekonomik bunalımın da etkisiyle hızla artmaktadır. Bilişim sektörüne yönelik orta ve uzun erimli destekleyici ve ülke kalkınmasını hedefleyen, diğer tüm üretim ve hizmet kesimlerini de kapsayan bütünsel planlamalar yapılarak uygulamaya konmalıdır.
  • Bilgisayar mühendisleri ve Odamıza bağlı diğer mühendislik alanlarından mezun olan meslektaşlarımız, bilişim alanındaki süreçlerin bütününde bilgi sahibidir ve bir sistem geliştirme projesinin her evresinde görev üstlenebilir. Gerçek sorunun, örgün eğitimde temel sayısal becerilerle ve çağın gerektirdiği bilgilerle donanmış nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğunu açıktır, günlük politikalarla bu gerçeğin üstünü örtme yoluna gidilmemelidir.
  • Bilişim kesiminde iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne gereksinim vardır; oysa üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinden her yıl mezun olan yaklaşık 15.000 gencin büyük çoğunluğu deneyimsizlik ve beklentileri karşılayamadıkları gerekçesiyle iş bulamamaktadır. Yeni bölümler açmak ve bilişim alanının bütünlüğünü gözden kaçırmak yerine, üniversiteden mezun olan genç mühendislerimizi hızla üretime sokacak, iş yaşamına kazandıracak politikalar tanımlanıp yaşama geçirilmelidir. Ara eleman gereksinimi için mevcut ön lisans bölümlerinin niteliklerinin artırılması sağlanmalı ve iş alanları net olarak tanımlanmalıdır.
  • Ücretli çalışan meslektaşlarımızın pek çoğu, esnek çalışma saatleri, emeklerinin karşılığı olan ücretleri alamama, iş güvencesinden yoksunluk gibi sorunlar yaşamaktadır; bilişim emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mühendislik asgari ücretinin uygulanması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Yetişmiş nitelikli meslektaşlarımızın, yurtdışına gitme nedenleri araştırılmalı ve mesleklerini kendi ülkelerinde yapabilmelerinin koşulları yaratılmalıdır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, meslek alanımızın parçalanması ve değersizleştirilmesi, ucuz işgücü ordusu oluşturulması ve gençlerimizin gelecek hayalleriyle oynanmasına karşı sessiz kalmayacağımızı, meslektaşlarımızın haklarını korumaya ve ülkemizin bilişim politikalarının bilimin ışığında sürdürülmesi için çaba göstereceğimizi bir kere daha kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

7.Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası