TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasının amaç, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilgisayar Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikleri ile mali hükümlere ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasını,
c) Şube: Bilgisayar Mühendisleri Odası şubelerini,
ç) (Değişik:GK-10/3/2018) Temsilcilik: Bilgisayar Mühendisleri Odası il ve bölge temsilciliklerini,
d) Üye: Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerini,
e) (Ek:RG-2/10/2014-29137) İş Bölgesi: Birden fazla iş yerinin faaliyet gösterdiği bölgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Odanın Kuruluşu, Amaçları ve Üyelik

Odanın kuruluşu
MADDE 5 – (Değişik:GK-10/3/2018) (1) Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13’üncü maddesine dayanılarak kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odasının üyesidir ve bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Merkez
MADDE 6 – (1) Odanın merkezi (Değişik ibare:GK-10/3/2018) Ankara’dadır.

Odanın amaçları
MADDE 7 – (1) Odanın amaçları şunlardır:
a) Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak; mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek; diğer meslek odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak; meslek alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üretmek,
b) Genel yararın sağlanmasında, ülkenin gelişiminde ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında toplumsal faydayı gözetmek,
c) Genel yarar doğrultusunda meslek ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak; gerektiğinde mesleğe ilişkin konularda yasal yollara başvurmak,
ç) Meslek onurunu, üyelerin hak ve yetkilerini korumak, mesleğin her alanda etik kurallar çerçevesinde gelişimini yönlendirmek, meslektaşlarının teknik, sosyal ve kültürel gelişimini ve dayanışmasını sağlamak,
d) Meslek alanı ile ilgili mevzuata ilişkin görüş vermek, kanuni düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesi süreçlerinde önerilerde bulunmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içinde bulunmak,
e) Meslek alanı ile ilgili hizmetlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve buna ilişkin düzenlemelerin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,
f) Üyelerin mesleğin uygulanmasında karşılaşacakları sorunlara ilişkin önlemler almak,
g) Meslek alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara bilirkişilik, danışmanlık, hakemlik ve benzeri hizmetleri vermek ve bu amaçla eğitim seminerleri düzenlemek, bilişim hukuku alanında çalışmalar yapmak,
ğ) Meslek alanlarını ve meslek tanımlarını belirlemek, günün gerek ve koşullarına göre güncellemek,
h) Mesleğe ilişkin yayınların, kitapların, dergilerin, elektronik yayınların, şartnamelerin, iç düzenlemelerin ve standartların yayını ve satışı ile üyelere aktarımını sağlamak; etkinlik ve benzeri üretimlerini süreli/süresiz yayınlar ve çeşitli iletişim yolları ile üyelere ve kamuoyuna duyurmak,
ı) Meslek alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kanuni düzenlemeler doğrultusunda bürolarını tescil etmek, ürünlerini denetlemek ve izlemek,
i) Üyelerin mesleki gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapmak; kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile meslek içi eğitim, proje, ulusal ve uluslararası yayın, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak ve çalışmalara katılmak,
j) Öğrenci üyelerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sunmak; mesleki deneyim kazanmaları amacıyla eğitimler, sosyal etkinlikler, yaz okulları ve gençlik kampları düzenlemek; staj olanakları sağlamak,
k) Eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak,
l) Mühendislik eğitimine ilişkin üniversitelere önerilerde bulunmak, bakanlıklar ve yurt içi/yurt dışındaki eğitim, öğretim ve araştırma kuruluşları ile ilişki kurmak ve akademik alanda ortak çalışmalar yapmak,
m) Akademisyenler için bilimsel araştırma yapacak ortamların hazırlanması ve geliştirilmesi; eğitimin ve bilimin gelişiminin sağlanması için eğitim ve öğretim kurumları ve akademi ile birlikte çalışmalar yapmak,
n) Bilişim sektörünün ve bilgisayar mühendislerinin sektör içerisindeki konumunu, durumunu ve çalışma koşullarını analiz etmek, raporlamak, kayıt altına almak, bu raporlar doğrultusunda politikalar önermek ve kamuoyu ile paylaşmak,
o) Bilişim alanındaki ulusal ve uluslararası her türlü gelişmeyi takip etmek, gerekli görülen hallerde bunların ülkeye yansımalarını ortaya koyan raporlar hazırlamak ve bu gelişmelerle ilgili toplumu ve üyelerini bilgilendirmek,
ö) (Değişik ibare:RG-2/10/2014-29137) Özgür yazılımın geliştirilmesinin ve kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak; bireyleri ve kuruluşları açık standartlar konusunda bilgilendirmek; sistemlerin birlikte çalışabilirlik esasları doğrultusunda geliştirilmesi için girişimlerde bulunmak, ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,
p) İnternet kullanımı, internete eşit ve sınırsız erişim hakkı ve internetteki haklar konularında toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasının takipçisi olmak,
r) Kişisel bilgilerin gizliliğini koruyan projeler üretmek ve kamuoyu ile paylaşmak,
s) Teknoloji üreten ve geliştiren bir anlayışı hayata geçiren, üretkenliği arttırıcı, kamu çıkarını gözeten araştırma-geliştirme politikalarının ve yenilikçi ve özgün ürünlerin oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,
ş) Çevreci bilişim politikaları üretmek ve çevreci bilişim anlayışını toplumsallaştırmak için çalışmalar yapmak ve kamuoyu ile paylaşmak,
t) Bilişim çalışanlarının dayanışmasını ve birlikteliğini sağlamak için etkinlikler düzenlemek, çalışmalar yapmak,
u) Üyelerin ve meslektaşların haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
ü) TMMOB ve bağlı odaları ile yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.
v)(Ek:RG-2/10/2014-29137) Ulusal ve uluslararası platformlarda, insan odaklı, ifade, mahremiyet, iletişim özgürlüklerinin korunmasına yönelik bir taraf olarak, internet ve genel ağ güvenliği alanında çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek vermek, bu alanda çalışan uluslararası birlikteliklerle işbirliği yapmak.

Asıl üyelik
MADDE 8 – (1) Odaya asıl üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:
a)(Değişik:GK-10/3/2018) Odaya asıl üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; yurtiçinde bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisliği eğitimi veren mühendislik fakültelerinden birinden ya da yurtdışındaki aynı eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak gerekir. Yasal olarak mesleğini uygulamaya hak kazanmış bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri, mühendis unvanı kullanmak ve mesleki faaliyette bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır.
b) Her üye, asılları Oda merkezinde olmak üzere, sürekli çalıştığı ve etkinlik gösterdiği ile göre, yetkili şube ve/veya temsilcilikte kaydını bulundurmak zorundadır.

Geçici üyelik
MADDE 9 – (1) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre Türkiye sınırları içinde çalışmalarına izin verilmiş olan ve Türkiye’de bir aydan fazla kalan yabancı uyruklu mühendisler, Odaya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır.

Öğrenci üyelik
MADDE 10 – (1) Üniversitelerin, oda bünyesinde yer alan mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Odaya öğrenci üye sıfatı ile kayıt olabilir. Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz. Öğrenci üyeler hakkında uygulanacak hükümler, TMMOB Genel Kurulunca belirlenir.

Odaya üye olmak için gereken belgeler
MADDE 11 – (Değişik:GK-10/3/2018) (1) Odaya üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular, Türkiye sınırları içinde oda bünyesindeki mühendislik dallarının lisans eğitimini veren kurumlardan verilen diplomaların, diplomayı veren kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretini veya aynı kurumlarca onaylanmış geçici mezuniyet belgelerini, Yükseköğretim Kurulu’ndan aldıkları denklik belgelerini ya da bunların Yükseköğretim Kurulu veya noterce onaylı fotokopilerini Odaya verir. Lisans eğitimi diploması ayrıca e-Devlet üzerinden alınan belge ile de doğrulanabilir. Üyelik kaydında Oda tarafından gerçekliği doğrulanmış lisans diploması esastır.
b) Üyelik için başvuranlar Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarınca verilen Kimlik Kartı fotokopilerini veya e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği belgelerini, bir adet fotoğraf ve Oda Üyelik Kayıt Formlarını Odaya verir.
c) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu bilgisayar mühendisleri, TMMOB Kanununun 34’üncü ve 35’inci maddelerine göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak yetkili bakanlıktan almış oldukları onay belgesi ve çalışma iznini Odaya vermek zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları yerine getirerek Odaya üye olanlara Üye Kimlik Kartı verilir.

Üyelerin görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Odaya kayıtlı her üyenin;
a) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve 2/11/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümlerine uyması,
b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,
c) Yasal adresindeki değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,
ç) Mühendis ve mimarların onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,
d) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,
gerekir.

Üyeliğin askıya alındığı durumlar
MADDE 13 – (1) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıya alınır. Bu durum, ilgili yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydı ile askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.
 (2)(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Bu üyelerden, bu süre içinde, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.
(3)(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uzun süreli ve meslek icrasını zorlaştırıcı sağlık sorunları veya doğum izni nedeniyle (Ek ibare:GK-10/3/2018) üyenin ücretsiz izin kullanması veya bir aydan uzun süreli olarak raporlu olması durumunda isteğe bağlı olarak ve belgelendirmeleri koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyelerden, bu süreler içinde üyelik ödentisi alınmaz.
(4)(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Bu maddeye göre üyelik ödentisi ödemeyerek üyelikleri askıya alınanlar, oda organlarında görev alamazlar, seçimler ve genel kuruldaki seçim hakları saklı kalmak üzere, üyelik haklarından yararlanamazlar.

Üyelikten ayrılma
MADDE 14 – (1) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla (Değişik ibare:RG-2/10/2014-29137) Oda üyeliğinden ayrılabilirler.

Yeniden üyelik başvurusu
MADDE 15 – (1) Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, gerektiğinde Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Organları, Görev ve Yetkileri

Oda organları
MADDE 16 – (1) Odanın karar ve yürütme organları şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu,
b) Oda Yönetim Kurulu,
c) Oda Onur Kurulu,
ç) Oda Denetleme Kurulu,
d) Oda Danışma Kurulu.

Oda Genel Kurulu, kuruluş ve çalışma biçimi
MADDE 17 – (1) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Mart ayı içerisinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, gündemde görüşülecek konular göz önünde tutularak, bir cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.
(2) (Ek fıkra:GK-10/3/2018) Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz.

Genel Kurulun oluşumu
MADDE 18 – (Değişik:GK-10/3/2018) (1) Oda Genel Kurulu, delege sistemine göre, doğal delegeler ile Odaya kayıtlı asıl üyeler arasından seçilecek delegelerden oluşur. Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.
(2) Doğal delegeler hariç olmak üzere Oda Genel Kurulu toplam delege sayısı 500’dür. Diğer delegeler şube genel kurullarında, şubelerin dışında kalan illerde ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan seçim bölgelerinde, her seçim bölgesi için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde Oda gözlemcisi nezaretinde, Şube Genel Kurulu esaslarına göre yapılacak seçimlerle saptanır.
(3) Her şube veya seçim bölgesinde belirlenecek toplam asıl delege sayısı, söz konusu birimlerin üye sayıları esas alınarak 500 kişilik delege sayısı esasına göre belirlenir. Şube ve seçim bölgelerindeki illerin üye sayılarının Odanın toplam üye sayısı içerisindeki payı esas alınarak ortaya çıkacak oranların 500 ile çarpımından söz konusu şube veya seçim bölgesinin eşit sayıda olmak üzere asıl ve yedek delege sayısı bulunur. Hesaplamalarda yuvarlamalar yukarıya doğru yapılır. Yuvarlamalardan kaynaklanan artışlar 500 kişilik delege sayısına eklenir.
(4) Odanın toplam üye sayısının en az % 4’üne sahip iller Oda Yönetim Kurulu kararına gerek olmadan seçim bölgesidir; %4’ün altında üye sayısına sahip iller seçim bölgesi ilan edilemez.
(5) Oturma ve çalışma yerleri, ayrı şube bölgesinde bulunan üyelerin durumunun saptanmasında, üyelerin yazılı beyanı yoksa ikametgâh adresi esas alınır.

Doğal delegeler
MADDE 19 – (1) TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl üyeleri, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

Genel Kurula çağrı ve toplanması
MADDE 20 – (1) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce,
a) Genel Kurula katılacak (Değişik ibare:GK-10/3/2018) delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmadığı durumda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.
b) Gerekli incelemeden sonra hâkim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer konular, Odanın ve Birliğin ilan yerlerine asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.
c) Asıl (Değişik ibare:GK-10/3/2018) delege listesi hâkim tarafından kesinleştirilir.
ç) Kanuni sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, Birliğe ve üyelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

(2) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hâkimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerdeki gazetenin Türkiye baskısında ve Oda yayın organlarında ilan eder.
(3) Seçimler dışında, Oda Genel Kurullarının sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından çözüme bağlanır. Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Mart ayı içerisinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, gündemde görüşülecek konular göz önünde tutularak, bir Cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Genel Kurulun açılışı ve gözlemci
MADDE 21 – (1) Genel Kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündem gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Divanın oluşumu
MADDE 22 – (1) Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki yazmandan oluşur. Başkanlık Divanı açık oyla seçilir; ancak Genel Kurulun kararı ile gizli oylama yapılabilir.

Genel Kurulda uygulanacak hükümler
MADDE 23 – (1) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, TMMOB’ca belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır.

Genel Kurulun gündemi
MADDE 24 – (1) Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır; ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

Zorunlu gündem maddeleri
MADDE 25 – (1) Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:
a) Başkanlık Divanı seçimi,
b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,
c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Birlik Yönetim, Birlik Denetleme ve Birlik Yüksek Onur Kurulu ile Birlik Genel Kuruluna katılacak delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
ç) Seçimler.

Genel Kurula katılma koşulları
MADDE 26 – (1) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak, oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp görevli hâkim tarafından kesinleştirilmiş (Değişik ibare:GK-10/3/2018) delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının yanı sıra Oda kimlik kartının veya nüfus cüzdanının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca, hâkim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üye kimlik kartı yerine nüfus cüzdanı da kullanılabilir.

Karar yeter sayısı
MADDE 27 – (1) Genel Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, divan başkanının tarafı çoğunlukta sayılır; yalnız, Oda ana yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararı gereklidir.

Genel Kurul tutanağı
MADDE 28 – (1) Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlar tarafından imzalanıp, Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Birlik Gözlemcisi toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
MADDE 29 – (1) Olağanüstü Genel Kurul;
a) (Değişik ibare:GK-10/3/2018) Delegelerin beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,
b) Oda Denetleme Kurulunun Oda hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,
c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,
Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almak ve tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulun toplanamaması durumunda, toplantı Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanması
MADDE 30 – (1) Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul gündemi
MADDE 31 – (1) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez, çıkarılamaz; ancak sırası değiştirilebilir.
(2) Gündeminde seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda (Değişik ibare:GK-10/3/2018) delege listeleri seçim kuruluna gönderilmez. Üç gün süre ile Birlikte ve Odada asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında (Değişik ibare:GK-10/3/2018) delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün için ayrı tutanak tutularak belgelenir.
(3) Gündeminde seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda merkezi dışında da yapılabilir.

Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 32 – (1) Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birlik amaçlarından Odayı ilgilendiren konularda karar almak,
b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve ilkelerini saptamak,
c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,
ç) Oda hesapları (bilanço ve gelir-gider cetvelleri) ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar vermek,
d) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarını, yeni dönemde üyelerden alınacak ödenti miktarlarını inceleyerek olduğu gibi ya da değişiklikle onaylamak,
e) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile komisyonlarda çalışacak olanların oturum ve yazman üyenin ücretleri üst sınırını saptamak,
f) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin onur ve çıkarlarının korunması yolunda Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
g) Yönetim Kurulu için yedi, Onur Kurulu için beş, Denetleme Kurulu için yedi asıl üye ve aynı sayılarda yedek üye, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı seçmek,
ğ) Toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve aynı sayıda yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,
h) Odanın sahip olduğu ya da olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak,
ı) Gerektiğinde şubeler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak,
i) Sayılarının azlığı nedeniyle Odaya kayıtlı olan başka uzmanlık kolu mensuplarının, yeterli sayıya ulaşmaları halinde Odadan ayrılmaları konusunu Birlik Genel Kuruluna taşımak.

(2) Oda Genel Kurulunun Oda Yönetim Kuruluna, ana yönetmelik dışındaki yönetmelik yapma ve değiştirme yetkisi vermesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından yeni yapılan veya değiştirilen yönetmelikler yürürlüğe girer.

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev bölümü
MADDE 33 – (1) Oda Yönetim Kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda üyeler aralarından üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir yazman üye ve bir sayman üye seçilerek görev bölümü yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları
MADDE 34 – (1) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıları başkan, başkan bulunmadığı durumda başkan yardımcısı, başkan yardımcısı bulunmadığı durumda yazman üye yönetir. Karar yeter sayısının belirlenmesinde toplantıya katılan asıl üyelerin oy çokluğu esastır.

Yönetim Kurulu kararları
MADDE 35 – (1) Yönetim Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla verir. Oylarda eşitlik olursa başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi
MADDE 36 – (1) Hangi nedenle olursa olsun, sürekli olarak üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer. Özür belirtmeden art arda üç toplantıya katılmayan üyeler de çekilmiş sayılırlar. Yönetim Kurulunda başkan, başkan yardımcısı, yazman üye ya da sayman üye çekildiği durumda, bunların her biri için ilk toplantıda yenisi seçilir.

Yönetim Kurulu çoğunluğunun birlikte çekilmesi
MADDE 37 – (1) Yönetim Kurulu üyelerinden yarısından fazlasının birbirini izleyen iki toplantı arasında birlikte çekilmesi halinde yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Yönetim Kuruluna çağrılacak yedek üyenin kalmaması
MADDE 38 – (1) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üyenin kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu başkan, başkan yardımcısı ya da yazman üye tarafından, bunlar da yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır, yeniden seçilenler eski kurulun görev süresini tamamlarlar.

Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 39 – (1) Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak,
b) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütmek,
c) Oda üyelerinin 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini genel ahlak ve davranış ilkelerine uygun biçimde kullanmalarını gözetmek,
ç) Şube Genel Kurullarına katılarak çalışmaları izlemek veya Şube Genel Kurulları için Oda gözlemcilerini atamak,
d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi desteğini sağlamak,
e) Meslek alanlarının gelişmesi hakkında etütler yapmak, yaptırmak ve bu konudaki raporları Genel Kurulun onayına sunmak,
f) Meslek alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve bunu sağlamak için teknik ve idari işleyiş ile ilgili yönerge, şartname ve sözleşmeler hazırlamak ve bu konular ile ilgili (Ek ibare:GK-10/3/2018) önerilerini Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu onayına sunmak,
g) Oda üyelerinin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak,
ğ) Üyelerinin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuksal ilkeleri hazırlamak, bunlara uymayı sağlayacak önemleri almak, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin karşılığı olan en az ücretleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak,
h) İstendiğinde bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,
ı) Odanın yardımcı organ kurullarının oluşturulmasını sağlamak, üyelerini seçmek ve çalışmalarına yardımcı olmak,
i) Meslekle ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve benzeri metinleri inceleyerek bunların zamanın koşullarına uygun duruma getirilmesi için gerekli öneri ve girişimlerde bulunmak,
j) Üyeleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak üzere kampanya ve benzeri örgütlenmeleri yapmak; Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere eğitim merkezi, kütüphane, konukevi ve benzeri sosyal tesisler açmak, işletmek; süreli ya da süresiz yayınlar çıkarmak,
k) Mesleğin yürütülmesinde ve uygulama alanında görev alacak diğer elemanların (tekniker, teknisyen, teknik destek elemanı, kullanıcı destek elemanı, bakım idame elemanı, programcı ve uzman programcı gibi) görev ve yetki sınırlarının saptanması ve birlikte çalışma veriminin artırılması yolunda bakanlıklara ve resmi kuruluşlara önerilerde bulunmak, gerekli girişimleri yapmak,
l) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,
m) Oda ile Birlik arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,
n) Oda Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulu için kanun, ana yönetmelik ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tüm hazırlıkları yapmak,
o) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak; geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını saptayarak bunları Oda Denetleme Kurulu Raporu ile birlikte delege sayısına yetecek sayıda çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce tüm delegelere göndermek,
ö) Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplanmasının gerektiği hallerde, Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
p) Şube Genel Kurulu olağanüstü durumlarda karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
r) Onur Kurulunu ve/veya Denetleme Kurulunu gerektiğinde göreve çağırmak,
s) Odaya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres ve iletişim bilgilerini tutmak, değişikliklerini izlemek ve bu bilgilerin arşivlenmesini ve güvenliğini sağlamak,
ş) Şube Genel Kurullarına katılacak üye listelerini düzenlemek,
t) Onur Kurulunca alınan kararlardan onanması gerekenleri Yüksek Onur Kuruluna iletilmek üzere 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca Birlik Yönetim Kuruluna göndermek,
u) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adayları listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,
ü) Odanın ve üyenin lehine ya da aleyhine açılan davalarda Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda müdahil olmak, vekil atamak,
v) Onur Kuruluna yapılan başvuruları en geç 15 gün içerisinde hazırlık dosyası ile birlikte Onur Kuruluna sevk etmek,
y) Gerekli gördüğü konularda sürekli veya geçici kurul, komite, komisyon, çalışma grubu ve benzeri oluşturmak, çalışmalarını yürütmek ve yönetmek. Birlik tarafından oluşturulan kurul, komite, komisyon, çalışma gruplarına Birliğin talebi üzerine adaylar belirlemek ve görevlendirmeler yapmak.

Yönetim Kurulu Başkanı ve görevleri
MADDE 40 – (1) Başkan, Odayı idari ve mali makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, Birlik ve Oda ana yönetmeliklerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir ve açıklama yapar. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Toplantılarda yazmanın bulunmadığı durumlarda gerekirse Kurul üyeleri arasından seçeceği birisine yazmanlık görevi verir.
(2) Başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, yazman üye ya da gerektiğinde Yönetim Kurulunun seçeceği kişi ya da kurul Başkanı temsil eder.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve görevleri
MADDE 41 – (1) Başkan yardımcısı, Başkanın yokluğunda onun yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu yazman üyesi ve görevleri
MADDE 42 – (1) Yazman üye;
a) Odayı ilgilendiren işlemlerin ve sicillerin, kanuni defterler ile Yönetim Kurulunun kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından ve Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenmesinden, korunmasından ve yazışmalardan sorumludur.
b) Kadrodaki hizmetlilere görev verir ve bunların işlerini düzgün yapmalarını sağlar, hizmetlilere ait bordroları düzenletir ve sicilleri tutar.
c) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündemi Başkanla birlikte hazırlar. Toplantı tutanaklarını tutar ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlar, Başkan ve Başkan Yardımcısının yokluğunda Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder.
ç) Odaya ait demirbaşların envanterini düzenler ve bunların korunması için gerekli önlemleri alır.
d) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu hazırlar.
e) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro tasarılarını sayman üye ile birlikte hazırlar.
f) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Yönetim Kurulunun vereceği yetkiler içinde bunları imzalayıp onaylar.
g) Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği belgelerini verir.

Oda Onur Kurulu oluşumu
MADDE 43 – (1) Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen (Değişik ibare:GK-10/3/2018) 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Onur Kuruluna seçilebilmek için meslekte en az on yılını tamamlamış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Onur Kurulu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çalışır.

Onur Kurulunun çalışma şekli
MADDE 44 – (1) Onur Kurulu kendisine başvurulan konularla ilgili incelemelerini en geç üç ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.
(2) Onur Kurulunun konu hakkında karar verebilmesi için;
a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurulmuş,
b) Gerektiğinde şikâyetçi ve gösterilen tanıklar dinlenmiş, alınan bilgiler bir tutanağa geçirilmiş,
olmak zorundadır.

Onur Kurulunun bilirkişiye başvurması ve bilirkişi ücreti
MADDE 45 – (1) Oda Onur Kurulu en az üç kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti seçerek konuyu bu heyete inceletebilir. Bilirkişi giderleri, Kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılırsa istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Bilirkişi giderlerinin kimden alınacağı Onur Kurulu kararında belirtilir.

Onur Kurulu kararlarının uygulanması
MADDE 46 – (1) Oda Onur Kurulu kararlarını, gerekçeleri ile birlikte uygulanmak ya da Birlik Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere işlemli dosyası ile birlikte gereği için Oda Yönetim Kuruluna verir.

Onur Kurulunun karar süresi
MADDE 47 – (1) Oda Onur Kurulu en geç üç ay içinde kararını oluşturması gerekir. Oda Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

Onur Kurulu giderleri
MADDE 48 – (1) Oda Onur Kurulunun faaliyet konusu işleri yürütmek için gerekli her türlü giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

Onur Kurulunun yoklukta karar vermesi
MADDE 49 – (1) Onur Kurulu tarafından çağrı yapılanlar, çağrı sırasında bulunamazsa ya da bu zamanlardan önce geçerli nedenlerini bildirmezlerse yokluklarında karar verilir.

Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 50 – (1) Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Odanın yürürlükte bulunan kanun, ana yönetmelik, yönetmelik esaslarına göre çalışmalarının devam ettirilmesi, meslek ve meslek yaşamının genel ahlaki ilkelerinin korunması konusunda Oda üyelerince aykırı hareket edilmesi yerine gerekli başvuru üzerine önlemler ve kararlar almak,
b) Oda Yönetim Kurulunca ya da üyelerce yapılan bir başvuru hakkında karar vermek,
c) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,
ç) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ile mesleğin gelişimi, meslek onurunun yüceltilmesi ile ilgili başarı gösteren üyeler, üçüncü şahıslar ve kuruluşlara katkılarından dolayı Oda Onur Belgesinin verilmesi için karar almak,
d) Oda Yönetim Kurulunun önerisiyle mesleğin uygulanması; meslek alanlarındaki gelişmelerin toplumsal yarara dönüşecek biçimde kullanıma sunulması; ülke çıkarlarının korunması ve ülke çıkarlarına katkı sağlanmasıyla ilgili çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla gereken kararları almak.

Disiplin cezaları
MADDE 51 – (1) Odaya bağlı üyelerden ve tüm meslek mensuplarından 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa aykırı hareketi görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan durumları saptananlara, Oda Onur Kurulunca, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği esasları dâhilinde aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir:
a) Yazılı uyarma,
b) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen para cezası,
c) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen para cezası,
ç) Onbeş günden, altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,
d) Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

(2) Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

Onur Kurulu kararlarının kesinleşmesi
MADDE 52 – (1) Onur Kurulunca verilen cezalardan 51 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. 51 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna hak arayıcı başvuru yapılabilir. 51 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde tanımlanan cezaların uygulanabilmesi için Yüksek Onur Kurulunun onayı gerekir.

Meslek uygulamasından geçici olarak uzaklaştırılanlar
MADDE 53 – (1) Üyeler ya da diğer meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir surette mesleki etkinlikte bulunamazlar. Meslekten uzaklaştırılmalarına karşın mesleki etkinliklerini yürütenler Oda ve Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.

Geçici uzaklaştırmanın aksine hareket
MADDE 54 – (1) Geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat daha artırılır.

Odadan çıkarılma kararı
MADDE 55 – (1) Odadan çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ya da meslekten uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Oda Denetleme Kurulu
MADDE 56 – (1) Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.
(2) Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve her toplantı için ayrıca raportör seçer.
(3) Denetleme Kurulu, denetimler dışında en geç üç ayda bir toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan ya da çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelen yedek üye kalmaz ve kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Oda Olağanüstü Genel Kurulu yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.
(4) Oda Denetleme Kurulu gerek görmesi halinde çalışmalarında bilirkişi hizmetinden yararlanır. Gerektiğinde Oda Mali Müşaviri, Oda Yeminli Mali Müşaviri ve Oda Muhasebecisi de denetlemeye katılır. Kurulun faaliyet konusu işleri yürütmek için her türlü gideri Oda bütçesinden karşılanır.

Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 57 – (1) Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Odanın, şubelerin ve temsilciliklerin hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek,
b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni dönem bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,
c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,

(2) Oda Denetleme Kurulu, TMMOB mevzuatı çerçevesinde çalışır.

Birlik organlarına seçilebilme
MADDE 58 – (1) Odanın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, aynı zamanda Birliğin Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine de seçilebilirler.

Organlara yeniden seçilme
MADDE 59 – (1) Çalışma dönemini tamamlayan üyeler, adaylık koşullarını sağladıkları takdirde aynı göreve yeniden seçilebilirler. Ancak;
a) Herhangi bir nedenle Oda Onur Kurulundan Oda Ana Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinden ceza alan üyeler, Oda, şube ve temsilcilik organlarına aday olamazlar.
b) Odanın yönetim, onur, denetleme kurulları ile birlik yönetim ve yüksek onur kurulu üyeliklerinde; aynı organda ardışık iki dönem, aynı organda toplam olarak altı dönem asıl üye olarak görev almış kişiler yeniden bu organa asıl üye olarak aday olamazlar.

Oda Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 60 – (1) Oda Danışma Kurulu; Oda Üyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il, ilçe, işyeri temsilcileri, önceki dönemlerde Oda organlarında görev yapmış üyeler, Oda komisyonları üyeleri ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi dahilinde Oda çalışmalarına katkıda bulunan üyelerden oluşur. Oda Yönetim Kurulunca en az altı ayda bir toplantıya çağrılır.

Oda Danışma Kurulu toplantısı
MADDE 61 – (1) Oda Danışma Kurulu, en az altı ayda bir Oda Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Toplantıları Oda Yönetim Kurulu Başkanı yönetir.

Oda Danışma Kurulu görev ve yetkileri
MADDE 62 – (1) Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İki Genel Kurul arasındaki dönemde; Genel Kurulun görev ve yetkilendirme sınırları içerisinde, Oda politikalarına ilişkin görüş üretilmesi ve Oda yapısına işlerlik kazandırılması açısından önerilerde bulunur. Öneriler Oda Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Aksi halde gerekçeli açıklama Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda Danışma Kurulu üyelerine yazı ile duyurulur.
b) Mevzuat hazırlama ve değişiklik önerileri ile ilgili görüş verebilir.
c) Oda organlarının kararlarına ilişkin gerek duyulduğunda görüş üretir.
ç) Gerek duyulduğunda Oda yapısına işlerlik kazandırmak için Oda iç düzenlemeleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna önerir.
d) (Değişik:GK-10/3/2018) Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilik Kurulunca gündeme getirilen konuları görüşür ve Oda Yönetim Kuruluna tavsiye kararlarını iletir.
e) Şube Olağan Genel Kurulu tarihleri için görüş verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler ve Temsilcilikler

Şubelerin kurulma amacı ve yetkileri
MADDE 63 – (1) Üyelerin Oda ile ilişkilerini güçlendirmek ve Oda çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla Şubeler oluşturulur. Şubelerin ayrı tüzel kişilikleri yoktur.

Şubelerin kuruluşu
MADDE 64 – (1) Şubelerin kuruluşu, aşağıdaki koşulların sağlanması ve yerine getirilmesi halinde gerçekleşir:
a) Şube olmak için istemde bulunan il temsilciliği sınırları içerisinde ikamet eden üye sayısının, Odaya kayıtlı toplam üye sayısının %10’undan fazla olması,
b) İl temsilciliğine kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla şube olma isteğinin yazılı ve gerekçeli olarak ortaya konulmuş olması, şube kurulmasını talep eden temsilciliğin, gerekçeli temsilcilik kurulu kararı ile Oda Yönetim Kuruluna iletilmesi, Oda Yönetim Kurulunun tavsiyesi ile Oda Genel Kurul gündemine önerilmiş olması,
c) O ilde bulunan üyelerin iş alanları ve yoğunluğunun şube olmayı gerektirmesi,
ç) (Değişik:GK-10/3/2018) Oda Genel Kurulunun, görüşmelere katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile şube kurulması kararını alması.

Şubelerin kurucu kurulları ve ilk Genel Kurul
MADDE 65 – (1) Oda Genel Kurulunun onay kararı üzerine, Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu seçimine kadar hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere 7 kişilik Kurucu Yönetim Kurulunu atama ile oluşturur. Kurulan Şubenin ilk Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca saptanan tarihte yapılır ve bu ilk Genel Kurulun ilan ve gerekli hazırlıkları Kurucu Kurul ile birlikte Oda Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Şube organları, görev ve yetkileri
MADDE 66 – (1) Şubenin karar, yürütme ve yardımcı organları şunlardır:
a) Karar ve yürütme organları:
      1) Şube Genel Kurulu,
      2) Şube Yönetim Kurulu,
b) Yardımcı organları:
      1) Şube Danışma Kurulu,
      2) Komisyonlar.

Şube Genel Kurulu
MADDE 67 – (1) Şubelerin Genel Kurulları iki yılda bir Ocak ayında başlayıp Şubat ayı sonuna kadar, Şube Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Genel Kurul tarihinin gündemde görüşülecek konular göz önüne alınarak bir cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Şube Genel Kurulunun oluşumu
MADDE 68 – (1) Şube Genel Kurulları, şube sınırları içinde bulunan Oda üyelerinden oluşur ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk olmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Şube Genel Kurulunun toplanmasında usul
MADDE 69 – (1) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı durumda ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile Şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hâkime şahsen yapılır ve üye listesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

Şube Genel Kurulunun gündeminde bulunması zorunlu maddeler
MADDE 70 – (1) Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:
a) Başkanlık Divanı Seçimi,
b) Çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,
c) (Değişik:GK-10/3/2018) Şube Yönetim Kurulu adayları ile Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması.
ç) Seçimler.

Şube Genel Kurulunun açılması
MADDE 71 – (1) Şube Genel Kurulları, Yönetim Kurulu başkanı, yardımcısı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Şube Genel Kurulu divanının oluşumu ve uygulanacak hükümler
MADDE 72 – (1) Şube Genel Kurullarında, Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurullarda, TMMOB Genel Kurul toplantı esasları uygulanır.

Şube Genel Kuruluna katılma koşulları
MADDE 73 – (1) Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp görevli hâkim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde Oda üye kimlik kartı yerine, nüfus cüzdanı da kullanılabilir.

Şube Genel Kurul tutanağı
MADDE 74 – (1) Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasında saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda gözlemcisi de toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
MADDE 75 – (1) Olağanüstü Genel Kurul;
a) Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte ikisinin Şube Yönetim Kuruluna başvurusu ile,
b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleri ile ilgili olarak oy birliği ile aldığı karar üzerine,
c) Şube Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar üzerine,
Şube Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde karar alarak Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
(3) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Şube Genel Kurulunun Oda Yönetim Kurulunca toplanması
MADDE 76 – (1) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması ya da Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken Genel Kurulu yapmaması ya da yapamaması hallerinde, toplantı Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

Şube Genel Kurulu, görev ve yetkileri
MADDE 77 – (1) Şube Genel Kurulunun başlıca yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu raporunu incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,
b) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçe tasarısını, geçici ve sürekli ücretli kadrolarını inceleyerek aynen ya da değişiklikle Oda Genel Kuruluna sunulacak şekilde onaylamak,
c) (Değişik:GK-10/3/2018) Yönetim Kurulu için 7 asıl, 7 yedek üye ile Oda Genel Kuruluna katılmak üzere Şube üye sayısının Odanın toplam üye sayısı içindeki payının 500 ile çarpımından ortaya çıkan sayıda asıl ve yedek delegeyi seçmek.

Şube Yönetim Kurulu
MADDE 78 – (1) Şube Yönetim Kurulu, 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölüşümü yapar.

Şube Yönetim Kurulu toplantıları ve karar yeter sayısı
MADDE 79 – (1) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere belirleyeceği aralıklarla ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, o da bulunmazsa yazman üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik halinde oturum başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(2) Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunlukla karar alması gerekir.

Şube Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmiş sayılması
MADDE 80 – (1) Haber vermeksizin art arda üç toplantıya gelmeyen, hangi nedenle olursa olsun üç ay süreyle toplantılara katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Başkan, başkan yardımcısı, yazman ya da sayman üyelerden çekilen olursa, ilk toplantıda bu görevler için yeni üye seçilir.

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 81 – (1) Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
b) Şube sınırları içinde Odayı temsil etmek,
c) Meslek alanlarının geliştirilmesi ile ilgili incelemeler yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları, şube genel kuruluna ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
ç) Üyelerinin, mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, bu konuda girişimlerde bulunmak,
d) İstendiğinde bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere üyeleri arasından adaylar önermek ve görevlendirmek,
e) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek ve çalışmalarını düzenlemek,
f) Şube sınırları içindeki temsilcilikleri denetlemek, gerekli işbirliği ve iletişimi sağlamak,
g) Oda merkezi ile işbirliği ve iletişimi sağlamak; şube yönetim kurulu kararlarını toplantıyı izleyen hafta içinde Odaya göndermek,
ğ) Şube Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu, bilançoyu, yeni dönem gelir-gider bütçe tasarılarını hazırlamak, geçici ve sürekli hizmetliler kadrosunu saptayarak Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,
h) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
ı) Birlik Danışma ve Oda Koordinasyon Kurulu toplantılarına hazırlıklı olarak katılmak, gerektiğinde Şube Danışma ve Koordinasyon kurulunu toplantıya çağırmak,
i) Şubenin aylık etkinlikleri ile gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini, izleyen ayın sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda banka hesabı açmak-kapatmak,
j) Oda Denetleme Kurulunun Şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,
k) Şube Yönetim Kurulunun başkan, başkan yardımcısı, yazman ve sayman üyeleri, Şube sınırları içinde kalmak koşuluyla, benzer görevdeki Oda Yönetim Kurulu üyelerinin bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yapmak.

Şube Danışma Kurulu ve komisyonlar
MADDE 82 – (1) Şube Danışma Kurulu, çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeler, işyeri temsilcileri ile şube komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu gündemi ile ilgili gerekli gördüğü üyelerini ve konu ile ilgili uzman kişileri de bu toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en az iki defa toplanır ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi Şube Yönetim Kurulunca hazırlanarak duyurulur. Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile ancak tavsiye kararı alabilir.
(2) Şube komisyonları, Odanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür, Şube Yönetim Kurulu kararı ile komisyon kurulur, komisyona atama yapılır ve komisyon feshedilir.

Şubelerin kapatılması
MADDE 83 – (1) Şubeler;
a) Oda Yönetim Kurulunun önerisi,
b) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte ikisinin yazılı başvurusu,
c) Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurulunun kararı,
ile kapatılırlar.

İl ve bölge temsilcilikleri
MADDE 84 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2014-29137)
(1) Üyelerin oda çalışmalarına katılabilmeleri, gelişmeleri yakından izleyebilmeleri, yerel kuruluşlarla oda arasındaki iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli görülen illerde ve temsilciliğin hizmet verdiği il ile illerde faaliyet göstermek üzere bölge temsilcilikleri oluşturulur.

İl ve bölge temsilciliklerinin kuruluşu
MADDE 85 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2014-29137)
(1) İl temsilcilikleri ve oda yönetim kurulunun uygun gördüğü coğrafi bölgelerde birden fazla ili de kapsayabilecek bölge temsilcilikleri;
a) Şubelerin bulunmadığı ve en az on üyenin ikamet ettiği illerde, üyelerin oda yönetim kuruluna yazılı başvurusu,
b) Şubelerin bulunmadığı, her birinde en az beş üyenin ikamet ettiği illerde üyelerin oda yönetim kuruluna yazılı başvurusu,
c) Şube yönetim kurulunun kendi sınırları içindeki illerde temsilcilik kurulması için oda yönetim kuruluna önerisi,
ç) Oda yönetim kurulunun gerek görmesi,
hallerinde, oda yönetim kurulu kararıyla kurulur.

Temsilcilik Kurulunun belirlenmesi ve bildirimi
MADDE 86 – (1) (Değişik:GK-10/3/2018)  Temsilcilik Kurulu, temsilciliğe bağlı üye sayısına göre ihtiyaç duyulan kadar tek sayıda üyeden, gerektiğinde eğilim yoklaması yapılarak oda yönetim kurulunca belirlenir. Oda yönetim kurulu, temsilcilik kurulması yolunda aldığı kararı ve temsilcilik kurulunu temsilciliğin bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. Temsilcilik kurulunun değişmesi durumunda aynı yöntem izlenir.
(2) Temsilcilik Kurulu ilk toplantısında bir koordinatör üye belirler. Temsilcilik Koordinatörü, Temsilcilik Kurulunu temsil eder, temsilciliğe ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
(3) Temsilcilik Kurulu temsilcilik sınırları içerisinde kalmak koşuluyla, Oda Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevleri Oda adına yapar.

İl ve bölge temsilciliklerinin görev ve yetkileri (Değişik başlık:RG-2/10/2014-29137)
MADDE 87 – (1) İl (Ek ibare:RG-2/10/2014-29137) ve bölge temsilciliklerinin başlıca görevleri şunlardır:
a) Bulunduğu ilde (Ek ibare:RG-2/10/2014-29137) ve bölgede Odayı temsil etmek,
b) Üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü doğrultusunda çalışmalar yapmak,
c) Odanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, mesleki etkinlikte bulunmak,
ç) Temsilciliğin aylık etkinlikleri ile gelir-gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini, izleyen ayın sonuna kadar Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,
d) Odanın görüşleri ve Oda Yönetim Kurulunun kararlarını üyelere iletmek,
e) TMMOB İl Koordinasyon Kurullarına katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
f) O ildeki gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerin mesleki çalışmalar ve örgütsel dayanışmaya zarar verebilecek her türlü uğraşı ve tutumlarını saptayarak, görüş ve önerilerle birlikte Odaya bildirmek,
g) Oda Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yürütmek.

Temsilciliklerin denetimi
MADDE 88 – (1) Temsilcilikler, idari ve mali yönden, Oda Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Temsilciliklerin kapatılması
MADDE 89 – (1) Oda temsilcilikleri, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile kapatılır.
(2) (Değişik:RG-2/10/2014-29137)  Temsilciliklerin kapatılma kararı oda yönetim kurulunca, temsilcilik kuruluna, (Değişik İbare:GK-10/3/2018) temsilciliğin bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına yazı ile bildirilir. Bölge temsilciliklerinin kapatılması durumunda temsilciliğin görev alanındaki illerin tamamına ve diğer temsilcilik merkezlerine bildirim yapılır.

Temsilciliklerin dağılımı, şube sınırları
MADDE 90 –(Değişik:RG-2/10/2014-29137) Temsilciliklerin etkinlik sınırlarının saptanması, yeniden yapılandırılması, yeni şubeler kurulması ve kapatılması ya da uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi gibi nedenlerle bu sınırlarda yapılması gerekli değişiklikler oda yönetim kurulunun yetkisindedir. Yapılan değişiklikler, değişikliğin etkileyeceği illerin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına durum yazı ile bildirilir.

İşyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri
MADDE 91 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/10/2014-29137)  
(1) En az üç üyenin bulunduğu işyerlerinde veya iş bölgelerinde oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile oda yönetim kurulu kararı ile işyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri kurulabilir. İşyeri ve iş bölgesi temsilcisi ve yardımcıları şube yönetim kurulu ya da şube yok ise oda yönetim kurulu kararı ile atanır ve görevden alınır. İşyeri ve iş bölgesi temsilcilerinin görevleri oda yönetim kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Mali konularda uygulanacak mevzuat
MADDE 92 – (1) Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Bütçenin hazırlanması
MADDE 93 – (1) Oda gelir ve giderleri, tüm oda örgütünü kapsayacak biçimde Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılı olup 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, o çalışma dönemi için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro cetveli eklenir.
(2) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile şube yönetim kurulları, il ve ilçe temsilcilikleri ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler, bütçe ile saptanır.

Bütçe uygulaması
MADDE 94 – (1) Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin 1/12 oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse bu gibi harcamalar 1/12 oranı aranmaksızın Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Oda adına gelirlerin toplanması  ve giderlerin karşılanması (Değişik başlık: GK-10/3/2018)
MADDE 95 – (1) Merkez, şubeler ve/veya temsilciliklerden oluşan Oda örgütü, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır.

Aktarma
MADDE 96 – (1) Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında gereksinim durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Taşınmaz mal alma ve satma
MADDE 97 – (1) Merkez, şubeler ve/veya temsilciliklerin Oda adına taşınmaz mal alabilmesi ve satabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Genel Kurul taşınmaz mal alabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir. Oda birimlerinin elde ettikleri taşınmaz mallar Odaya aittir.

Taşınır mal alma ve satma
MADDE 98 – (1) Şube ve/veya temsilcilikler, ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ile taşınır mal alabilir ya da satabilirler.

Hesap açma
MADDE 99 – (1) Şube ve/veya temsilcilikler, Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, Oda adına bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar, paranın kullanımına ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar.

Odanın gelirleri
MADDE 100 – (1) Odanın gelirleri;
a) Oda Genel Kurulu tarafından belirlenen ya da Oda Genel Kurulunca verilen yetki üzerine Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve Odaya kayıtları sırasında bir kez olmak üzere alınacak üye kayıt ücretleri ve aylık üye ödentileri,
b) Oda Yönetim Kurulunca miktarı belirlenen Oda kimlik kartı ücretleri,
c) Oda tarafından, kurum ve kuruluşlara ya da kişilere verilen hizmet karşılığı alınacak ücretler,
ç) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücretleri,
d) Oda Yönetim Kurulunca saptanan her türlü dergi ve yayın gelirleri,
e) Bağış ve yardımlar,
f) Para cezaları,
g) Bilirkişilik, teknik müşavirlik ve hakemlik hizmetleri veren üyelerin alacakları ücretlerin yüzde payları,
ğ) Oda Yönetim Kurulunca saptanan miktarda taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,
h) Diğer gelirler.

Üye ödentisi ve cezalar
MADDE 101 – (1) Aylık üye ödentisi, her ay içinde, peşin olarak ödenir. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim yasal bildirim yerine geçer.
(2) Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödeneceği cari yılın üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Üye ödentisi alınmayacak durumlar
MADDE 102 – (1) Belgelemeleri ve bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelerden,
a) Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayan üyelerden,
b) İşsiz üyelerden işsiz olduğu dönem için,
üyelik ödentisi alınmaz.

Oda alt birimlerinin/şube ve/veya temsilciliklerin gelir ve giderleri
MADDE 103 – (1) Oda alt birimleri, tüm gelirlerini Oda adına toplar, harcamalarını ise Oda Genel Kurulunda kabul edilen gider bütçesine uygun olarak yapar.
(2) Oda alt birimleri, gelir gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini aylık mizan biçiminde düzenleyerek, izleyen ayın ilk haftasında Odaya ve bağlı bulundukları Oda birimlerine bildirir.
(3) Oda alt birimlerinin tüm gelirleri Oda adına yapılır, gelir ve giderleri Oda bütçesinde toplanır.

ALTINCI BÖLÜM
Oda Seçimleri

Seçimler
MADDE 104 – (1) (Değişik: GK-10/3/2018Odanın merkez ve şubelerinde organ ve delege seçimleri, iki yılda bir hâkim denetiminde ve pazara rastlayan bir günün 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanmak suretiyle yapılır. Seçimlerde oy kullanacak üyelerin listeleri Oda Yönetim Kurulunca hazırlanır.

Oylama
MADDE 105 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkesi uygulanır.

Adaylık
MADDE 106 – (1) (Değişik: GK-10/3/2018) Organ seçimine katılacak asıl ve yedek adayların dilekçeleri, Genel Kurul Başkanlık Divanınca toplanarak görevli İlçe Seçim Kuruluna verilir. Bir göreve, en az o göreve seçilecek sayıda aday gösterilmesi gerekir.

Oy verme usulü
MADDE 107 – (1) Seçimlerde oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulunun mührünü taşıyan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan ya da mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir.

Genel Kurullara katılma
MADDE 108 – (1) Genel Kurul listesinde adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin, Oda tarafından verilmiş kimlik belgesiyle ya da nüfus cüzdanıyla kanıtlanması ve listedeki adının karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. 

Adaylara oy verme
MADDE 109 – (1) Genel Kurul üyeleri, Sandık Kurulu Başkanlığınca kendilerine verilen ve hangi seçim için kullanılacağı belirtilen mühürlü oy pusulalarının her birine, en çok o göreve seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar aday adı yazabilirler.

Oylama sonucunda sıralama
MADDE 110 – (1) Oyların sayımında her kurul için adaylığını asıl ve yedek olarak koymuş bulunanlar, aldıkları oy sayısına göre kendi aralarında sıralanırlar. Aday olmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır. Oyların eşit olması durumunda sicil numarası küçük olan üye üste yazılarak sıralanır.

Organlarda bulunma yasağı
MADDE 111 – (1) Oda Yönetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Oda Denetleme Kurulu ya da Oda Onur Kurulu üyeliklerinde bulunamazlar.

Birlik Organlarına Seçilebilme
MADDE 112 – (1) Odanın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, aynı zamanda Birliğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinden birine de seçilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üyelik
MADDE 113 – (1) Birlik Genel Kurulunda Bilgisayar Mühendisleri Odasına kayıt olmaları uygun görülen mesleklere mensup mühendislerden, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve süreli görevlerde çalışanların üyelikleri isteklerine bağlıdır. Ancak, bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken Odaya kayıtlı üyelerin mesleki yetkileri ile haklarına sahip ve onların mesleki ödevleri ile yükümlüdürler. Bunların dışında kalan mühendislerin Odaya üyeliği zorunludur.

Yabancı meslek mensupları
MADDE 114 – (1) Yabancı kuruluşların ve yüklenicilerin Türkiye’de kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ya da kişilerle ortaklaşa yürüttükleri, bu Yönetmelik kapsamındaki mühendislik disiplinlerine ilişkin hizmetlerin bir aydan fazla sürmesi halinde, bu işlerde görevli yabancı mühendislerin Odaya geçici üye kaydı yaptırmaları zorunludur.

Mesleki çalışmadan men
MADDE 115 – (1) 113 ve 114 üncü maddelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeyen meslek mensupları, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 38 inci maddesi gereği Türkiye’de mesleki çalışmadan men edilir.

Mühendislerin unvanlarını kullanması
MADDE 116 – (1) Mühendisler, yasal olarak kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.

Yeni Oda kurulması nedeniyle ayrılan üyeler
MADDE 117 – (1) Sayıları çoğalarak kendi uzmanlık dalındaki Odalarını kurmak üzere; Birlik Genel Kurulu kararı ile Odadan ayrılan üyelerin kayıtları, tüm borçlarını ödemek ve Oda kimlik kartını geri vermek koşuluyla silinerek Oda ile ilişkileri kesilir.

Yönetmeliklerin yürürlüğe konulması
MADDE 118 – (1) Resmî Gazete’de yayımlanması gerekmeyen düzenleyici işlemler, Oda Genel Kurulu kararı ya da Genel Kurul kararınca Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesince Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanır ve yürürlüğe girer.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 119 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 120 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 121 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde
10 Mart 2018’de toplanan BMO 4. Olağan Genel Kurulunda yapılan değişiklikler,
TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulunun 7 Eylül 2018 günlü, 5 sayılı toplantısında
“Karar No. 130” ile kabul edilmiştir.

TMMOB BMO Ana Yönetmeliği (PDF)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-5.htm

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası