(Programı PDF formatında indirebilirsiniz.)

İçindekiler

1. Giriş
2. Çalışma Anlayışı
3. Çalışma Başlıkları
3.1 Kurumsal İşleyiş ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri
3.2 İl Temsilcilik Faaliyetleri
3.3 Bilişim Alt Yapısı
3.4 Basın-Yayın Faaliyetleri
3.5 Eğitim Faaliyetleri
3.6 Etkinlikler
3.7 Üye İlişkileri ve Örgütlenme
3.8 Komisyon Çalışmaları
3.9 Öğrenci Üye (BMO-Genç) Çalışmaları
3.10 Hukuk ve Yönetmelik Çalışmaları
3.11 TMMOB, Diğer Oda, Kurum ve Örgütlerle İlişkiler
3.12 Bilişim Politikaları
4. Sonuç

1. Giriş

Türkiye’de bilgisayar mühendislerinin mesleki ve toplumsal etkinlikleri, 2012 yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulmasıyla yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde, BMO her ne kadar istenilen düzeyde bir örgütlenme ve güce erişememişse de, bilgisayar mühendislerinin arasındaki iletişimi güçlendirmek, meslek alanına ve meslek eğitimine dair bazı soruları yeniden sormak, bilgisayar mühendislerinin toplumsal sorumluluklarını tartışmak açısından kaydadeğer bir gelişim ve ilerlemeye ön ayak olmuştur.

Bilgisayar mühendislerinin 80’lerden bu yana süren bir araya gelme, dayanışma, ortak ilkeler ve anlayış oluşturma çabalarının bir parçası ve devamı olarak, Oda kuruluş süreçlerinde yakalanan heyecan ve hareketliliği önemli buluyoruz. Bu heyecan ve eleştiri, meslektaşlarımızın Odalarından beklentilerinin de bir işaretidir.

Bu dönem bu beklentileri hayata geçirmenin ancak üyelerimizin ve meslektaşlarımızın harekete geçmesiyle mümkün olacağı bilinciyle, üyelerin oda süreçlerinde daha fazla görev alması için çaba göstereceğimiz bir dönem olacaktır.

Önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi ve planladığımız çalışmaları özetleyen bu program, bir yandan da bu güne kadar nelerin yapılamadığını göstermektedir. Bu dönem bu hedeflerin önemli bır kısmı gerçekleşmesini sağlayarak, ihtiyaçlara göre yeni ve daha büyük hedeflere hazır bir Oda işleyişi ve birikimi devretmeyi ümit ediyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
3. Dönem Yönetim Kurulu

2. Çalışma Anlayışı

Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın tamamında yaygınlaşıp, daha fazla kullanılır hale gelmeye başladıkça, bir yandan mesleğimiz önemi artmakta öte yandan meslek alanımızdaki ve meslek hayatımızdaki sorunlar da büyümektedir. Bu gelişmelere ancak geniş bir ortaklık ile, kollektif bir emek ve demokratik bir işleyiş ile müdahale etmek mümkündür. Yönetim Kurulu olarak, öncelikli görevimiz de böyle bir işleyişi ve anlayışın Oda çalışmalarında yerleşmesini sağlamak olacaktır.

Üyelerin talep, beklenti ve isteklerine hızlı yanıt veren, sorunlarına çözüm üreten, iş hayatında ve sosyal yaşamlarında üyelerinin mesleki, kişisel ve toplumsal gelişimine destek olan bir Oda için, Oda’nın tüm iletişim ve katılım kanalları işletilecektir. Başta komisyonlar olmak üzere, üyelerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri karar süreçlerinin asli bir unsuru haline getirilecektir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak, öncelikli kriterimiz mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesini gözetmek ve bu çerçevede politikalar geliştirmek olacaktır. Oda çalışmalarında emek, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerlerin yanı sıra dayanışma, uzlaşma, yardımlaşma gibi insani ve toplumsal değerler de vazgeçilmez ilkelerimiz olacaktır.

Yine “kamu kurumu niteliğinde” olmanın bir gereği, üye ve toplum çıkarlarını savunan bir anlayışla çalışmalar yürütebilmenin tartışmasız ön şartı, gücünü üyesinden alan bağımsız bir Oda işleyişi hayata geçirebilmektir. Bunu sağlayacak en önemli etken de, mali olarak kendi gücüyle çalışmalarını yürütebilen bir Oda olmakır. Bu nedenle, Oda’nın asıl gelir kalemi üye aidatları olarak değerlendirilmektedir.

Yönetim Kurulu çalışmaları, Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde tanımlanan amaçlar doğrultusunda, 3. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve kabul edilen önergeler dikkate alınarak yürütülecektir. Öncelikli çalışma alanı ise meslektaşlarımızın sorunları ve bununla bağlantılı olarak meslek alanımızın düzenlenmesi olacaktır.

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkesi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak emek ve demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek, toplumun hak, hukuk ve adalet arayışının bir parçası olmak, meslek alanımızda kamu ve meslek çıkarları ile ters düşen düzenleme ve uygulamalara karşı aktif mücadele yürütmek ve toplumu bilgilendirmek de Yönetim Kurulu’nun temel görevleri arasında yer alacaktır.

Bu dönemin başlıca görevlerinden biri de üye örgütlenmesini geliştirmek, üye sayısını artırmak, daha fazla meslektaşımıza ulaşarak onların Oda’nın aktif birer üyesi olmaya davet etmek olacaktır.

3. Çalışma Başlıkları

3.1 Kurumsal İşleyiş ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri

 • Yönetim Kurulu toplantıları belirli periyotlarla, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

 • Oda idari işleyişi, Oda faaliyetleri ve komisyon çalışmalarıyla ilgili Yönetim Kurulu’nda görev paylaşımı yapılacak, tüm üyelerin aktif rol alması sağlanacaktır.

 • Genel Merkez’in yanı sıra, Temsilciliklerde de Yönetim Kurulu toplantıları yapılacaktır.

 • Oda Ana Yönetmeliğince tanımlanmış Danışma Kurulu’nun düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

 • Kurul faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımı ve eş güdüm sağlamak, Oda çalışmalarında ortak politikalar geliştirmek amacıyla, 3. Dönem Oda organlarında görev alan üyelerden oluşan Koordinasyon Kurulu kurulacak ve düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

 • Hizmet süreçleri (ISO 9001:2015) ve Oda bilgi varlıklarının güvenliğine (ISO 27001:2013) ilişkin yönetim sistemi kurulumlarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak ve düzenli olarak raporlanacaktır.

 • Oda organlarında görev alan üyelere ve Oda personeline yönelik, dönemsel olarak kurum içi eğitimler planlanacaktır.

3.2 İl Temsilcilik Faaliyetleri

 • Ülke çapında İl temsilciliklerinin açılması için çalışmalar sürdürülecektir.
 • Mevcut temsilciliklerin çalışmaları gözden geçirilerek etkin hale gelmeleri için çalışma yürütülecektir.
 • Temsilcilik Kurullarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesinde Temsilcilik üyelerinin görüş, öneri ve talepleri esas kabul edilecektir.
 • Temsilciliklerin kendi İl ve bölgelerinde etkin çalışabilmeleri için gerekli olanak ve imkanlar sağlanacaktır.
 • Temsilcilik üyelerinin, Temsilcilik bünyesinde açılacak komisyonların yanı sıra, Genel Merkez komisyonlarında da görev almaları sağlanacaktır.
 • Temsilcilik olmayan illerde Oda adına faaliyet göstermek üzere, Oda Temsilcileri görevlendirilecektir.
 • Temsilciliklerde ve İllerde üye toplantıları düzenlenecektir.

3.3 Bilişim Alt Yapısı

 • Oda bilişim alt yapısı, Oda ihtiyaçlarına göre planlanacak; güvenlik, kalite, kullanılabilirlik vb. kriterler göz önünde bulundurularak geliştirilecektir.

 • Oda içi işleyişini hızlandırmak, üyelerin taleplerine daha kısa sürede yanıt verebilmek amacıyla Oda otomasyon uygulaması Oda ve üye ihtiyaçları doğrultusunda güncellenecektir.

 • Üyelere yönelik mobil uygulama geliştirilecek ve hizmete alınacaktır.

 • Oda üyelerinin fikir ve birikimlerini paylaşabileceği, Oda faaliyetlerine yönelik yorum, eleştiri ve önerilerini dile getirebileceği bir forum oluşturulacaktır.

 • Oda e-posta ve SMS duyuru hizmetleri, üyelerin tercihlerine uygun olarak etkin bir biçimde kullanılmak üzere hayata geçirilecektir.

 • Oda tarafından üyelere sağlanan belgelerin (etkinlik katılım, üyelik, ihale katılım, bilirkişilik yetki vb.) e-devlet kapsamında üyelere sağlanması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

 • Üyelerin ve öğrenci üyelerin erişimine açık, çevrimiçi ve matbu kaynakların bulunduğu bir çalışma kütüphanesi için çalışmalar başlatılacaktır.

 • Üyelerin çalışma alanlarının ve uzmanlıklarının uluslararası standartlar çerçevesinde kayıt altına alınacağı uzmanlık veritabanının oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

3.4 Basın-Yayın Faaliyetleri

 • Yayını devam etmekte olan BM Dergi’nin içerik kalitesini artırmak ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürütülecektir.

 • Meslek alanı ve güncel gelişmelerle ilgili detaylı raporlar hazırlanarak, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 • Meslek alanı ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve basılı hale getirilmesi sağlanacaktır.

 • Meslektaşlarımızın özgün teknik ve sosyal içerikli yayınlarıyla, bilgisayar mühendisliği alanındaki Türkçe kaynakların sayısı artırılacak ve ülkemizde bilgisayar mühendisliğinin tarihçesini oluşturulacaktır.

 • Oda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik meslek alanımız ve alt alanları ile ilgili çeşitli broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır.

 • Web sitesinin, Oda ihtiyaçları doğrultusunda tasarımı yenilenecek, etkin haberleşme ve duyuru için sık aralıklarla güncellenmesi sağlanacaktır.

 • Üyelerle ve kamuoyu ile güçlü bir iletişim kurmak amacıyla, sosyal medya hesapları etkin olarak kullanılacaktır.

 • Oda ve meslek alanıyla ilgili haber, bilgi ve duyurular için sesli ve görsel araçların kullanımına önem verilecektir.

3.5 Eğitim Faaliyetleri

 • Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitiminin güncel durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyen eğitim raporu hazırlanacak, uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla nitelikli ve bilimsel bir eğitim için öneriler geliştirilecektir.

 • Meslek içi eğitim programı üyeler, akademisyenler ve uzmanların görüşleriyle geliştirilecek ve zenginleştirilecektir.

 • Meslek içi eğitim uygulamalarının, başta Oda birimleri olmak üzere diğer illere, işyerlerine ve üniversitelere yayılması için çaba gösterilecektir.
 • Teknoloji Startup’ı olsun veya olmasın, iş kurarak mesleğini girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımıza yönelik olarak, işletme kuruluşu öncesinden itibaren yararlanabilecekleri kamu kaynaklı teşvik ve desteklerden yararlanma, teknokentler, diğer iş mevzuatı ile ilgili olarak bilgilendirici eğitimler gerçekleştirilecektir.
 • Ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “Bilişim Bilirkişiliği” eğitimleriyle kamusal sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere çalışmalar yürütülecektir.

3.6 Etkinlikler

 • Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla BMO’nun öncelikli hedef ve stratejilerini belirleyecek Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı düzenlenecektir.

 • Kadınların işe alım süreçlerinde ve sonrasında çalışma yaşamı boyunca uğradıkları haksızlıklar ve ayrımcılıklara yönelik sorunların tartışılması, etkin çözüm yollarına birlikte karar verilmesi ve uygulanması adına Kadın Bilgisayar Mühendisleri Çalıştayı düzenlenecektir.

 • Meslek alanında aynı sorunları yaşayan çalışanların bir araya gelebileceği ve çözüm önerileri geliştirebileceği etkinlikler düzenlenecek, ortak platformların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

 • Meslek hastalıkları konusunda farkındalık yaratan, bilgilendirici yayın ve seminerlerin yanı sıra paydaşların geniş katılımı ile Meslek Hastalıkları Çalıştayı düzenlenecektir.

 • Meslek alanındaki kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran bir anlayışla ortak toplantı, çalıştay ve etkinlikler düzenlenecek, raporlar oluşturulacaktır.

 • Lise ve üniversitelerde, mesleği ve Odayı tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir.

 • Öğrencilerin ve bilgisayar mühendisliği eğitiminin durumu ve sorunları üzerine üniversitelerde oturumlar, forumlar, çalıştaylar düzenlenecektir.

 • Türkiye genelini kapsayan bir öğrenci kampı düzenlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.

 • Üyeler arası iletişimi artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek üzere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

 • Meslek alanımızdaki ve ülkemizdeki güncel gelişmelere bağlı olarak, bilgilendirme, tartışma ve yeni politikalar üretmek amacıyla kongre, kurultay, sempozyum, forum, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenecektir.

 • Diğer kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen Oda politikalarına uygun etkinliklere aktif katılım sağlanacak ve destek verilecektir.

 • Toplumda, kamuda ve özel işyerlerinde, bilgisayar mühendisliğinin erkek mesleği olarak görülmesi, kadınların mühendislik ve diğer teknik mesleklerde yetersiz görülmesi algısının değiştirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri yapılacaktır.

3.7 Üye İlişkileri ve Örgütlenme

 • Bilgisayar Mühendisleri Profil araştırması düzenleyerek, ülkemizde bilgisayar mühendisliğinin durumu hakkında detaylı bir rapor hazırlanacaktır.

 • İşyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri açılacak ve yaygınlaştırılacaktır.

 • Düzenli olarak üye işyeri ziyaretleri yapılacaktır.

 • Üyelere yönelik anket ve eğilim yoklaması gibi çalışmalarla, sürekli olarak üyelerden geri dönüşlerle Oda çalışmalarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.

 • TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında belirlenen mühendislik asgari ücretinin daha geniş kapsamda uygulanması için girişimlerde bulunulacaktır.

 • Üyelere yönelik verilen ücretsiz hukuki destek hizmeti, artırılarak sürdürülecek, “İş Hukuku” seminerleri yaygınlaştırılarak devam edecek, mobbing ve çalışma hayatında yaşanan sorunlar üzerine çalışmalar yürütülecektir.

 • Üyelik işlemlerinin e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri ile yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecek, teknik ve hukuki alt yapı oluşturulacaktır.

 • Çalışma ortamı koşulları ve standartları konusunda çalışmalar yürütülecek, konuyla ilgili üyelerimize ve işyerlerine bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır.

 • Kamuya personel alım süreci, kamu personelinin çalışma koşulları, sorunları, personel politikaları üzerine kamu çalışanı üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla uzun vadeli bir program hazırlanacak ve bu kapsamda faaliyetler yürütülecektir.

 • Tecrübeli üyelerin birikimlerini genç üyelerle paylaşabileceği sosyal ortamlar yaratılacak, bu sayede mesleğimizin bir sözlü ve yazılı arşivini oluşturmak üzere adımlar atılacaktır.

3.8 Komisyon Çalışmaları

BMO üyelerinden gelen talep doğrultusunda komisyonlar oluşturulacak, komisyon çalışma koşulları ve ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. Dönem içerisinde aşağıdaki komisyonların kurulacak ve aktif bir şekilde çalışması sağlanacaktır;

 • Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

 • Kadın Mühendisler Komisyonu

 • Basın – Yayın Komisyonu

 • Eğitim Komisyonu

 • BMO Öğrenci Üye Komisyonu

 • Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

 • Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

 • Toplum için Mühendislik Komisyonu

 • Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

 • Özgür Yazılım Komisyonu

3.9 Öğrenci Üye (BMO-Genç) Çalışmaları

 • Öğrenci üyelerin eğitim hayatında kendilerine destek vermek üzere, gelen talepler doğrultusunda teknik ve sosyal olarak imkanlar sağlanacaktır.

 • Öğrenci üyelere yönelik staj programı oluşturulacaktır.

 • Öğrenci üyelerin ihtiyaçlarına uygun, akademik eğitimlerini destekleyen eğitimler düzenlenecektir.

 • Öğrenci üyelerin Odanın diğer komisyonlarında aktif görev alması sağlanacaktır.

 • Öğrenci üyeler mezun olurken yanlarında olmak adına, mezuniyet törenlerine katılım sağlanacaktır.

 • Bilgisayar Mühendisleri Öğrencileri Kongresi desteklenecek, Oda’nın kongrenin daimi bir bileşeni olması için çalışmalar yürütülecektir.

3.10 Hukuk ve Yönetmelik Çalışmaları

 • Meslek alanı ve mesleki haklar ile ilgili yapılan çalışmalar ve yürütülen tartışmalar ışığında meslek alanın düzenlenmesi, gerekli tanımların yapılması ve kamu yazılım projeleri denetimi konusunda ilgili yasa ve yönetmelik düzenlemeleri için çalışmalar başlatılacaktır.

 • Bağımsız mühendislik hizmeti üretme amacıyla büro tescilini gerçekleştiren serbest mühendis üyelerimizin meslektaş ve ülke yararına hizmetler üretebilmeleri ve mesleklerini bu kapsamda icra etmeleri için gereken standart ve yönetmelik v.b. düzenlemeler yapılacaktır.

 • Oda’da görev yapacak personellerin görev ve kadro tanımlarının yapılacağı, çalışma esaslarının yazılı hale getirileceği bir Oda Personel Yönetmeliği hazırlanması sağlanacaktır.

 • BMO 2. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen Bilirkişilik Yönetmeliğinin, gözden geçirilerek mevcut mevzuata uyumlu hale getirilip kurumsallaştırılarak Yönetim keyfiyetinden çıkartılması, kamuya açık yönergeler ile yürütülmesi sağlanacaktır.

 • Gizlilik, güvenlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ve demokratik, katılımcı bir zeminde oluşturulacak Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kanun ve Veri Koruma Yönetmeliği vb. ilgili kanunu destekleyecek yönetmeliklerin/yönergelerin yasal güvenceye alınması için etkin bir çalışma yürütülecektir.

 • Dünyada İnternet erişimi temel haklar arasında yer alırken, ülkemizde yürürlükte olan sansür ve gözetim mevzuatlarının değiştirilmesi için etkin mücadele yürütülecektir.

 • Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, hayatın dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Dava süreçlerini etkileyen bu konular hakkında bilimsel temelde, sağlıklı bir yaklaşım üretilmesi için ilgili hukuk birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır.

 • Bilişim Hukuku alanında bilgisayar mühendislerinin çalışma hayatı ve çalışma biçimlerini etkileyen düzenlemeler konusunda aktif görev almaya devam edilecektir. Bilişim Hukuku ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatma ve farkındalığın artmasını sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

 • Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın üçüncü döneminde aşağıdaki yönetmelik ve yönerge çalışmaları yürütülecektir:

  • Oda Personel Yönetmeliği

  • Bilirkişilik Yönetmeliği

  • Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

  • Temsilcilikler Yönetmeliği

  • Bilim Kurulu Yönergesi

  • Bilgi Güvenliği Yönergesi

  • Yazılım Etiği Yönergesi

  • Öğrenci Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi

3.11 TMMOB, Diğer Oda, Kurum ve Örgütlerle İlişkiler

 • Oda üyelerinin TMMOB kurul ve komisyonlarında, aktif görev alması sağlanacak, TMMOB’nin tüm eylem, etkinlik ve faaliyetlerine etkin katılım için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
 • Özellikle meslek alanımız ile ilgili konularda diğer oda, dernek, sendika gibi yapılara destek verilecektir.
 • Meslek alanımızla ilgili faaliyet gösteren örgütlerle ortak etkinliklerin düzenlenmesi için çaba sarfedilecektir.
 • Meslek alanımızla ilgili çalışmaları yakından takip etmek, görüş ve önerilerle katkıda bulunmak üzere kamu kurumları ile iletişim güçlendirilecektir.
 • Üniversitelerle her alanda ortak çalışma ve etkinlik düzenlenmesi için çalışmalar yürütülecek, akademisyenlerin oda süreçlerinde görev almasına yönelik teşvik edici faaliyetlerde bulunulacaktır. BMO bünyesinde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve yayınların hazırlanması amacıyla bir Bilim Kurulu oluşturulacaktır.
 • Meslek alanımızın bileşeni tüm kamu kurumları, örgütler ve diğer ilgili yapılarla iletişim kurulacak, ortak çalışma zeminleri yaratılmaya çalışılacaktır.

3.12 Bilişim Politikaları

 • Öncelikle büyük ölçekli kamu projelerinin meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız adına takibi gerçekleştirilecek, dönemsel olarak durum raporu oluşturulacaktır.

 • Başta “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”, “Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” ve “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı” olmak üzere tüm plan ve stratejilere ilişkin Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın etkin rol alması için çalışma yürütülecek, kamu tarafından yürütülen ilgili faaliyetler yakından izlenecektir.

 • Özgür yazılım felsefesi ve teknolojilerinin bilhassa kamuda yaygınlaştırılması için çaba gösterilecektir.

 • Ülkemizde abone sayısı 30 milyonun üstünde olmasına karşın, sayısal uçurum artmaktadır. İnternet erişiminin hızlı, kaliteli, ucuz ve güvenli olarak sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.

 • Yurttaşlarımızın İnternet’i güvenli kullanımını sağlayacak, sanal dolandırıcılıklara karşı farkındalık yaratmak için sosyal ve görüntülü medyada yayımlanmak üzere kamu spotu ve benzeri projeler gerçekleştirilecektir.

 • İnternet’in yaygınlaşmasıyla, İnternet özel şirketler ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Başta veri koruma araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime karşı ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde her türlü çalışma etkin bir biçimde yürütülecektir.

 • Bilişim alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknolojik gelişme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kısa vadeli, sadece kâr odaklı AR-GE faaliyetleri yerine uzun vadeli, insan ve toplum odaklı AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için akademi, sektör ve ilgili kamu kurumları bileşenleriyle ortak çalışmalar yürütülecektir.

4. Sonuç

Bu program toplumun ve meslektaşlarımızın ihtiyaçları ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan beklentilerinin göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BMO 3. Dönem Çalışma Programı, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın meslektaşlarımız, bilişim çalışanları, akademi, bilişim sektörü, kamu ve bir bütün olarak ülkemiz açısından önemini de ortaya koymaktadır.

Bu çalışma programı iddiasını ve gücünü, BMO 3. Olağan Genel Kurulu’nda mesleğini ve meslek odasını sahiplenen üyelerinden almaktadır. Bu programın hayata geçirilmesi için çalışmaları planlayacak ve hayata geçirecek olan Yönetim Kurulu, hem iki yıllık süreci planlayabilmek hem Oda üyelerine amaç ve hedeflerini aktarabilmek amacıyla hazırlanan programı üyelerinin ve kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine sunmaktadır.

Programın tamamında vurgulandığı üzere; bu program ancak üyelerin aktif katkı ve katılımlarıyla, fikir, görüş ve emekleriyle, Oda çalışmalarında yer almalarıyla hayata geçecektir. Hayata geçmesi gecikmiş bir mesleki örgütlenmenin, günün gereksinimlerini karşılayabilmesi ancak ancak tüm üyelerin ortak çabasıyla mümkün olacaktır.

© 2023 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası