TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Koordinasyon Kurulu’nun oluşumu, görev ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Koordinasyon Kurulu ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen
Birlik: (TMMOB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: Bilgisayar Mühendisleri Odasını,
Şube: Bilgisayar Mühendisleri Odası şubelerini,
Temsilcilik: İl ve/veya Bölge Temsilcilikleri ile İşyeri ve/veya İş Bölgesi Temsilciliklerini,
Temsilci: İl ve/veya Bölge Temsilcileri ile İşyeri ve/veya İş Bölgesi Temsilcilerini,
Komisyon: Oda  ve Şube komisyonlarını

ifade eder.  

Oda/Şube Koordinasyon Kurulunun Amacı
Madde 5- Koordinasyon Kurulu, Bilgisayar Mühendisleri Odasının kamu yararı eksenli mesleki ve demokratik mücadelesinin sürdürülmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların örgüt bütününde ortaklaştırılması, tüm birimlerinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulur.

Oda/Şube Koordinasyon Kurulunun Görevi
Madde 6- Koordinasyon Kurulu, Oda ya da Şube birimlerinin işleyişinde uygulamaların ortaklaştırılması, mesleki ve demokratik mücadele süreçlerine aynı duyarlılık temelinde yaklaşılması, uzun dönemli stratejik hedeflerin belirlenmesi ve mevcut hedeflere ilişkin durumunun izlenip değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, görüş ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmalar yürütür.

Oda Koordinasyon Kurulu Oluşumu
Madde 7- Koordinasyon Kurulu üyeleri aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 1. Birlik Yönetim Kurulu asıl üyesi.
 2. Birlik Yüksek Onur Kurulu asıl üyesi.
 3. Birlik Denetleme Kurulu asıl üyesi.
 4. Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri.
 5. Oda Onur Kurulu asıl üyeleri.
 6. Oda Denetleme Kurulu asıl üyeleri.
 7. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri.
 8. Oda Genel Merkezine bağlı Temsilcilik Kurulu üyeleri ve temsilciler.
 9. Oda komisyonları yürütmeleri.
 10. Oda Yönetim Kurulu kararı ile katılması uygun görülen üyeler, uzmanlar ve Oda ve/veya Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri.

Şube Koordinasyon Kurulu Oluşumu
Madde 8- Şube Koordinasyon Kurulu aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 1. Şube Yönetim Kurulu asıl üyeleri.
 2. Şubeye bağlı Temsilcilik Kurulu üyeleri ve temsilciler.
 3. Şube komisyonları yürütmeleri.
 4. Şube Yönetim Kurulu kararı ile katılması uygun görülen üyeler, uzmanlar ve Şube Yönetim Kurulu yedek üyeleri.

Oda Koordinasyon Kurulunun Toplanması
Madde 9- Oda Koordinasyon Kurulu, yılda en az 2 (iki) kez Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Oda Yönetim Kurulu, Oda Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. Oda Koordinasyon Kurulu toplantısı Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği en az 3 (üç) yönetim kurulu üyesinden oluşturulan divan tarafından yönetilir.

Şube Koordinasyon Kurulunun Toplanması
Madde 10- Şube Koordinasyon Kurulu, yılda en az 2 (iki) kez Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. Toplantı periyodu Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü gelişmelere bağlı olarak Şube Yönetim Kurulu, Şube Koordinasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. Şube Koordinasyon Kurulu toplantısı Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve Şube Yönetim Kurulunun belirlediği en az 3 (üç) yönetim kurulu üyesinden oluşturulan divan tarafından yönetilir.

Toplantının yeri
Madde 11- Oda Koordinasyon Kurulu toplantısı, Oda merkezinde ya da Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerde yapılır. Şube Koordinasyon Kurulu toplantısı, şube merkezinde ya da Şube Yönetim Kurulunun şube sınırları içinde belirleyeceği yerde yapılır.

Oda Koordinasyon Kurulu Gündemi
Madde 12- Toplantı gündemi, Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube ve/veya Temsilcilik önerileri de dikkate alınarak belirlenir ve toplantı bileşenlerine 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Gündemde;  Bütçe ve Mali durum, Mesleki Çalışmalar, Oda, Şube ve/veya Temsilcilik Etkinlikleri maddelerinin bulunması zorunludur. Oda Koordinasyon Kurulu üyeleri, gündemin oluşumuna yönelik yeni önerileri gerekçeleri ile birlikte bildirirler.

Şube Koordinasyon Kurulu Gündemi
Madde 12 – Toplantı gündemi, Şube Yönetim Kurulu tarafından Temsilciliklerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenir ve toplantı bileşenlerine 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Gündemde;  Bütçe ve Mali durum, Mesleki Çalışmalar, Şube ve Temsilcilik Etkinlikleri maddelerinin bulunması zorunludur. Şube Koordinasyon Kurulu üyeleri, gündemin oluşumuna yönelik yeni önerileri gerekçeleri ile birlikte bildirirler.

Koordinasyon Kurulu Toplantı Sonuçları ve Kararları
Madde 13- Koordinasyon Kurulu toplantısının tutanağı divan tarafından hazırlanır ve Koordinasyon Kurulu ile paylaşılır.

Madde 14- Oda ya da Şube Yönetim Kurulları, Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılan önerileri değerlendirerek ilgili kararları alır. Bu kararlar toplantı tarihini izleyen otuz gün içinde Oda, Şube ve/veya Temsilcilik birimlerine yazılı olarak bildirilir.        

Diğer Hükümler
Madde 15- Bu yönergede belirtilmeyen konularda TMMOB Ana Yönetmeliği ve Oda Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 16-  Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 08/07/2017 tarih ve 03/31 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür

Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönergesi (PDF)

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası