TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE (BMO-GENÇ) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası kapsamındaki mühendislik dallarında lisans eğitimini sürdüren öğrencilerin Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üyelik koşulları ile öğrenci üyelere yönelik işleyişi düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası’na öğrenci üye sıfatıyla üye olan öğrencilerin üyeliklerine ve öğrenci üyelerle ilgili uygulamaları yürüten organlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile Bilgisayar Mühendisleri Odası Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen
   TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni,
   Oda: (BMO) Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı,
   Üye: Bilgisayar Mühendisleri Odası üyelerini,
   Öğrenci Üye: Üniversitelerin BMO Ana Yönetmeliğinde belirtilen mühendislik bölümlerinin lisans programında eğitimini sürdürmekte olup Odaya kaydını yaptıran öğrenciyi,
   BMO-Genç: Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın öğrenci üyelerinin oluşturduğu topluluğu,
   Şube: Bilgisayar Mühendisleri Odası şubelerini,
   Temsilcilik: Bilgisayar Mühendisleri Odası il/ilçe ve işyeri temsilciliklerini,
   Birim: Bilgisayar Mühendisleri Odası şube ve temsilciliklerini,
   Üniversite BMO-Genç Temsilciliği: Herhangi bir üniversitede Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın üye öğrencilerince oluşturulan BMO-Genç temsilciliğini,
   Yönetim Kurulu Temsilcisi: BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun bağlı olduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu Üyesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Üyelik

Öğrenci Üyelik Koşulları
Madde 5- BMO Ana Yönetmeliğinde belirtilen üniversiteler ve mühendislik bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencileri ile TMMOB Genel Kurulu kararıyla Bilgisayar Mühendisleri Odasının kapsamına kabul edilen mühendislik dallarının lisans öğrencileri, Bilgisayar Mühendisleri Odasına “öğrenci üye” sıfatıyla üye olabilirler. Odaya öğrenci üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak gerekir.

Öğrenci Üyelik için Gereken Belgeler
Madde 6- Odaya öğrenci üye olmak için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekir.
a) Öğrenci tarafından doldurulup imzalanmış BMO-Genç Başvuru Formu,
b) Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarınca verilen Kimlik Kartı fotokopisi ya da e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği belgesi,
c) Başvuru tarihi itibarıyla üniversiteden ya da e-Devlet üzerinden alınmış, üniversitede öğrenci olduğunu belirtir belge,
d) Bir adet fotoğraf.

Öğrenci Üyeliğe Kayıt ve Üyeliğin Devamı
Madde 7- BMO Ana Yönetmeliğinde belirtilen mühendislik bölümlerinin lisans programı öğrencileri, 6. maddede tanımlanan belgelerle Oda birimlerine başvurarak öğrenci üyelik kaydını yaptırırlar. Öğrenci üyelerden kayıt ücreti ve üyelik ödentisi alınmaz. Oda, öğrenci üyeliğe başvuran kişilerin belgelerini doğrulayarak öğrenci üye kaydını oluşturur.

Öğrenci Üyeliğin Sürdürülmesi
Madde 8- (1) Öğrenci üyenin, üniversitelerin akademik takvimlerinde belirtilen her öğretim dönemi başında öğrenciliğinin sürdüğünü gösteren belgeyi Odaya ileterek öğretim dönemi yenilemesini yaptırması gerekir.
(2) Oda, öğrenciliğinin sürdüğünü belgelemeyen öğrenci üyelere bildirimde bulunur. Kendisine yapılan bildirime karşın öğrenciliğinin sürdüğünü gösteren belgeyi Odaya iletmeyen öğrencilerin üyeliği Oda tarafından sonlandırılarak üye kayıtları kapatılır.

Öğrenci Üyelerin Hak ve Sorumlulukları
Madde 9- Odaya kayıtlı öğrenci üyeler,
a) Kontenjan dahilinde Oda etkinliklerinden ve eğitimlerinden ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanırlar,
b) Oda birimlerinin genel kurullarına kimlik göstermek koşuluyla dinleyici olarak katılabilirler; ancak öğrenci üyelerin genel kurullarda oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur,
c) Oda/Şube Yönetim Kurulu ya da Temsilcilik Kurulu kararıyla Oda komisyonlarına “öğrenci üye” sıfatıyla katılabilirler; ancak öğrenci üyeler komisyonlarda oy kullanamaz, komisyonlarda komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve raportörü olarak görev alamazlar,
ç) Oda ve TMMOB’nin tanımladığı mesleki etik ve davranış ilkelerine uyarlar,
d) Adres ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirirler,
e) Süreli Oda yayınlarını ücretsiz, Oda yayınlarını ücretsiz ya da indirimli olarak edinirler,
f) Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamazlar.

Öğrenci Üyeliğin Sonlanması
Madde 10- Öğretim dönemi yenilemesini yaptırmayan, mezun olan ya da Oda birimlerine başvurarak öğrenci üyelikten ayrılmak istediğini bildiren öğrencinin öğrenci üyeliği sonlandırılır. Oda, üyeliği sonlandırılan öğrenci üyenin kaydını kapatır. Mezun olan öğrenciler için BMO Ana Yönetmeliğinde belirtilen asıl üyelik koşullarının sağlanması üzerine Oda üyeliği kayıt işlemleri başlatılır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Üyelik Organları, Görev ve Yetkileri

BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu Oluşumu ve Çalışma Biçimi
Madde 11- (1) Öğrenci üye örgütlülüğünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Oda Yönetim Kurulunun kararıyla Oda birimlerinde BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu oluşturulur. Oda bünyesinde yardımcı organ olarak nitelenen BMO komisyonlarının oluşum ve çalışmaları, BMO Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ile düzenlenmiştir.
(2) BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu, Oda/Şube Yönetim Kurulunun “Yönetim Kurulu Temsilcisi” olarak görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesine bağlı olarak çalışır.
(3) Komisyon, çalışma konularını ve toplantı takvimini Yönetim Kurulu Temsilcisine bilgi vererek kendisi belirler.
(4) BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu tavsiye kararları alabilir; tavsiye kararları,  Yönetim Kurulu Temsilcisi tarafından BMO Yönetim Kuruluna iletilir.
(5) Öğrenci üyeler; komisyon başkanı, başkan yardımcısı ya da raportörünün çağrısıyla BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler.
(6) Öğrenci üyeler, komisyonun görevlendirmesi üzerine ve Yönetim Kurulu Temsilcisinin bilgisi dahilinde, komisyonun belirlediği çalışmalarda ve komisyonun gerçekleştirdiği etkinliklerde görev alabilirler.

BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun Görevleri
Madde 12- BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Mühendislik eğitiminin ve mühendislik öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda çalışma grupları kurmak.
b) Mühendislik öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkıda bulunmak.
c) Mühendislik alanındaki sorunları, uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak; sorunların çözümü sürecine katkıda bulunmak.
ç) Mühendislik öğrencilerinin, doğrudan doğruya kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik bilinirlik sağlanması amacıyla kamuoyu oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
d) Üniversitelerin sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak. Üniversitelerin çağdaş, demokratik, laik, bilimsel kurumlar olmasına katkıda bulunmak.
e) Mühendislik öğrencilerinin toplumsal, kültürel, bilimsel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak; öğrencilerin toplumsal, kültürel, bilimsel, sanatsal ürünlerinin sunulmasına ve yayılmasına çalışmak.
f) Üniversitelerdeki mühendislik öğrencileri kollarının/topluluklarının çalışma ve etkinliklerine, fakültelerin ilgili bölümlerinin tüm öğrencilerinin en geniş katılımını sağlamak için çalışmak.

Üniversite BMO-Genç Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 13- (1) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, üniversitede Odayı tanıtmak BMO’nun çalışma ve etkinlikleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemek amacıyla oluşturulur.
(2) Üniversite BMO–Genç Temsilciliği, üniversitedeki tüm öğrenci üyeleri temsil etmek üzere Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından öğrenci üyeler arasından atama yapılarak görevlendirilen öğrencilerden oluşur. Görevlendirmede, üniversitedeki öğrenci üyelerin eğilimi göz önüne alınır.
(3) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği en az üç, en çok yedi kişi olmak üzere tek sayıda kişiden oluşur. Üniversite BMO-Genç Temsilciliğinin oluşumunda, üniversitedeki BMO ile ilgili her alt disiplinden bir üye olması koşulu aranır.
(4) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun bağlı olduğu Oda/Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve üniversitenin bulunduğu yerdeki BMO birimindeki BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu Başkanına bağlı olarak çalışır.
(5) Üniversite BMO-Genç Temsilciliğinin görev süresi, BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonunun çalışma süresiyle sınırlıdır. Yeni Oda/Şube Yönetim Kurulu ve BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu yöneticileri seçilinceye kadar eski temsilciler görevlerini sürdürürler. Yeni Oda/Şube Yönetim Kurulunun göreve başlamasının ardından Üniversite BMO-Genç Temsilciliği için yeni görevlendirmeler yapılır. Herhangi bir nedenle Üniversite BMO-Genç Temsilciliğinden, üniversiteden, bölümden ya da öğrenci üyelikten ayrılan veya öğrenci üyeliği sonlanan temsilci yerine Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından yeni görevlendirme yapılır.

Üniversite BMO-Genç Temsilciliğinin Çalışma Biçimi
Madde 14- (1) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, ilk toplantısında BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonuyla eşgüdümü sağlamak amacıyla kendi içinde bir koordinatör seçer ve koordinatörü Yönetim Kurulu Temsilcisine bildirir.
(2) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, yılda en az dört toplantı yapar; toplantı tutanaklarını düzenleyerek Yönetim Kurulu Temsilcisine ve BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu raportörüne iletir.
(3) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, çalışma ve toplantı takvimini kendisi belirler.
(4) Üniversite BMO-Genç Temsilciliği, tavsiye kararları alabilir; tavsiye kararlarını incelenmek üzere BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonuna iletir. Komisyonca incelenen tavsiye kararları,  Yönetim Kurulu Temsilcisi tarafından Oda/Şube Yönetim Kuruluna iletilir. Tavsiye kararının uygulamaya konmasında Oda/Şube Yönetim Kurulu yetkilidir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D
iğer Hükümler

Mali Hükümler
Madde 15- BMO-Genç organlarının ayrı bütçeleri yoktur. Odanın mali olanaklarından, TMMOB ve Odaların bu konulardaki yasal düzenlemelerine ve bütçe esaslarına uygun olarak ve olanakların uygunluğu çerçevesinde yararlanırlar. Öğrenci üyelerden Odaya kayıt ücreti ve üyelik ödentisi alınmaz.

Yönergede Belirtilmeyen Konular
Madde 16-
Bu yönergede belirtilmeyen konularda TMMOB Ana Yönetmeliği ve BMO Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 17- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 27/08/2019 günlü ve 04/39 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

Yürütme
Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Yönergesi (pdf)

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası