2017 yılı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti Belirlendi


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından SGK ile imzalanan protokol kapsamında SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir plancıları için  2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret 3.500 TL olarak belirlendi.

İlk kez 2013 yılında hayata geçirilen bu protokol gereğince, her yılın son ayında asgari ücreti yeniden gözden geçirilerek güncelleniyor. İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu, prim bedelleri üzerinden yapacağı denetimde, meslek kodlarını dikkate alacak ve brüt 3500 TL’nin altında ücretle mühendis, mimar, şehir plancısı çalıştırıldığını tespit ettiği işyerlerine asgari ücret bildiriminde bulunacak ve gereğinin yapılmasını sağlayacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Kasım 2016 tarihli toplantısında alınan ilgili karar şöyle:

KARAR NO 94: TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için 2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

SGK ne yapacak?
Bu protokol; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 üncü maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‘nun 13‘üncü maddesinin (g) bendi ve 14‘üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Protokolün amacı; sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır.

SGK ise mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri alacak, dolayısıyla söz konusu meslek mensuplarının prime esas kazançlarının TMMOB tarafından belirlenen asgari ücret düzeyinin altında kalmasını önleyecektir.

BMO ne yapacak?

BMO asgari ücretin hayata geçmesi için çalışmalarına başlamıştır. Başta insanca yaşam ücreti olarak tarif ettiğimiz asgari ücret çalışmasının duyurusunu yaygınlaştırmakta ve bu doğrultuda ücretli çalışan tüm Oda üyelerine ulaşarak bilgilendirme yapılacaktır. Ücretli çalışan üyelerin bilgilerini SGK’ye iletilerek, denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üyeleri içine alacak biçimde genişletilmesi sağlayanacaktır. Ayrıca Oda olarak 3500 TL’nin altında yatan prim tespitlerini SGK’ye iletecek ve gereğinin yapılmasını talep edilecektir. Eksik bildirimlerin muhatabı olan işyerlerine uyarı yazısı göndererek süreci takip edecektir.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı?

Üyelerin Oda birimleriyle ile irtibata geçmesi ve asgari ücret çalışmasını birlikte sürdürmesi insanca yaşayacak ücret mücadelesinin ilerlemesi için önemli bir adım oluşturmaktadır. Çalışma yaşamında güvencesizliğin farklı biçimlerini yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı yürütülen asgari ücret çalışmasının güvenceli bir çalışma yaşamı için önemli bir basamak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası