Ankara ve İstanbul’da Bilirkişilik Temel Eğitimleri

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği”ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda “katılım belgesi” sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. Uzmanlık alanında beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen belgeler ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Bilirkişilik Bölge Kurullarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimleri 19-20-21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Merkezinde (Ankara) ve İstanbul Temsilciliğinde gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak
 • Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 • Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
 • Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
 • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 • Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

Blirkişilik koşullarını sağlayan adaylar aşağıda yer alan katılım formunu kullanarak ön kayıt işlemini gerçekleştirebilir ve gereken evrakları eksiksiz temin ederek kayıt işleminizi tamamlayabilirler. Başvurularda BMO üyeleri ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri öncelikli olacaktır. Eğitimler için kontenjan 21 kişi ile sınırlıdır.

Başvuruda dikkat edilecek hususlar:

 • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi ile görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 • Dijital ortamlarda kişilerin ön kayıt yaptırması Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmaya hak kazandığı anlamı taşımamakla birlikte, EK-1’de (EK-1 Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu) yer alan formun eksik veya usulsüz teslim edilmemesi eğitim talebini geçersiz kılar.
 • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, beş yıllık mesleki deneyim oda üyeliği ile sağlanır.
 • Bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olmayanlar beş yıllık mesleki deneyimi gerektiğinde ispatlamak ile yükümlüdürler.

Bilirkişilik Eğitimi için istenilen evraklar:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 2. Adli sicil kaydı
 3. Bağlı bulundukları meslek odasına, ait mesleğe yapmalarına engel teşkil edecek bir disiplin cezası almadıklarını ve borçlarının bulunmadığını belirten üye sicil durum belgesi veya üye belgesi (BMO üyeleri için bu belge oda tarafından dosyalarına eklenecektir)
 4. Eğitime katılma talep formu (EK-1 Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu)
 5. Eğitim ücretinin ödendiğini gösteren dekont veya makbuz

Bilirkişilik Temel eğitimi ücretleri:

TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri için 600 TL, dışarıdan katılacak katılımcılar için 750 TL olarak belirlenmiştir.

Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretlerini aşağıdaki hesap bilgilerini kullanarak “isim soyisim (varsa sicil) ve bilirkişilik eğitimi” açıklaması ile Banka aracılığıyla yada birimlerimizden nakit ve kredi kartı kullanarak yapabilirsiniz.  

Hesap Adı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
Banka ve Şube : Garanti Bankası Necatibey Şubesi
Hesap No : 130 / 6295846
IBAN : TR76 0006 2000 1300 0006 2958 46

Bilirkişilik Temel Eğitimi ders programı:

 • Temel eğitime katılmak zorunlu olup, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenecek ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilerek kayıtlı oldukları dönem için tamamlanma hakkı tanınmayacaktır. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi katılım belgesi alamayan katılımcılar için para iadesi yapılmaz.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Ders Programı
Eğitim Tarihi Eğitim Saati Verilecek Eğitimler
19 Ekim 2017 Perşembe

 

10.00 – 10.50
 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler (15 Dakika)
11.00 – 11.50 Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)
12.00 – 12.50 İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
(50 Dakika)
14.00 – 14.50
 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)
15.00 – 15.50 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
 
20 Ekim 2017 Cuma

 

10.00 – 10.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)
11.00 – 11.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)
12.00 – 12.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
(50 Dakika)
14.00 – 14.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişinin Görevlendirilmesi
(50 Dakika)
 
21 Ekim 2017 Cumartesi

 

10.00 – 10.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)
11.00 – 11.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
(50 Dakika)
12.00 – 12.50 Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)
14.00 – 14.50 Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)
15.00 – 15.50 Oy ve Görüşün Sunulması
(50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)
 
22 Ekim 2017 Pazar

 

10.00 – 10.50 Uygulama 1 – UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
(50 Dakika)
11.00 – 11.50 Uygulama 2 – Örnek Olayların Sunulması
(50 Dakika)
12.00 – 12.50 Uygulama 3 – İncelemelerin Gerçekleştirilmesi (50 Dakika)
14.00 – 14.50 Uygulama 4 – Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Uygulama 5 – Genel Değerlendirme
(50 Dakika)
16.00 – 16.50 Uygulama 6 – Eğitim Değerlendirme Anketi (50 Dakika)

 

Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin yapılacağı mekanlar:

Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Merkezi (Ankara) 

Necatibey Cad. No: 88/7 Kızılay, Çankaya / ANKARA

Telefon  :  0(312) 230 3145

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği (İstanbul)

Osmanağa Mah. Vahap Bey Sok. Şabanbey Apt. No:8/4 Kadıköy/İstanbul

Telefon  :  0 (216) 469 8731

 

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası