BMO 4. Dönem Komisyonları için Çağrı

Değerli Üyelerimiz,

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. dönem komisyon çalışmaları, Bilgisayar Mühendisleri Odasının kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olduğu bilinciyle, meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkıp çözüm üretme ve meslektaşlarımızın haklarını savunma anlayışıyla, meslek alanımızın düzenlenmesi ve bu yolla mesleğin üye, toplum ve ülke yararına uygulanması ve geliştirilmesi gözetilerek yürütülecek; Oda’nın tüm iletişim ve katılım kanalları işletilerek üyelerimizin ve meslektaşlarımızın bilgi birikimi ve deneyimleriyle Oda işleyiş ve üretim süreçlerinde etkin yer aldığı ortak emek ve demokratik çalışma ortamı sağlanacaktır.

Bu dönem oluşturulması tasarlanan komisyonların listesi ve çalışma konularına ilişkin açıklamalar aşağıda sıralanmıştır.

BMO 4. Dönem Komisyonlarında görev almak isteyen üyelerimiz, sayfanın en altında bağlantısı verilen formu doldurarak başvurularını 6 Nisan 2018 Cuma gününe kadar iletebilirler. Komisyon çalışmalarının hedeflere uygun, verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için en çok 2 komisyonda yer alınmasını öneriyoruz.

Tüm üyelerimizi komisyon çalışmalarında görev alarak Oda çalışmalarına etkin katılım göstermeye, birlikte üretmeye çağırıyoruz!

BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu


Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin bir araya gelerek tanışması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması, bu yolla dayanışma ve güçbirliğimizin artırılması amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirir. Bilişim tarihimiz ve ilgi alanımıza giren güncel gelişmelerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişime de katkıda bulunacak konuların işlendiği söyleşiler, buluşmalar düzenler.

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; BMO’nun ilgi alanına giren ulusal mevzuatı (dijital deliller, e-ticaret sitelerinin güvenliği, erişim engellemeleri vb.) inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin (Oda Personel Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği, Öğrenci Komisyonu Yönergesi, Üyelerin Kişisel Verilerinin Korunması Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, İşyeri Temsilciliği Yönergesi, Bilim Kurulu Yönergesi) çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini amaçlar.


© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası