•  
  •  

SGK Meslek Kodları ve Adları

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde
“Meslek Kodu” bildirimi 1 Temmuz 2019’da başlıyor.

Sigortalıların meslek kodları,  işverenler tarafından aylık olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK’ye) verilen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde  belirtilir. Ayrıca işverenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname”sinde belirterek vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.

Üye ve meslektaşlarımızın, yaptıkları işleri ve mesleki deneyimlerini belgelemeleri açısından hizmet dökümlerinde doğru meslek kodunun bulunması önem taşımaktadır. İş başvurularında ya da adli bilirkişilik yapmak için resmi başvurularda, bilgisayar/bilişim sistemleri/yazılım mühendisi olarak ya da bilişim alanındaki mesleklerde belli sürelerde çalışma koşulu aranmakta, çalışanlardan mesleki deneyimlerini SGK Hizmet Dökümüyle belgelemeleri istenmektedir. İşyerleri de özellikle kamu kurumlarıyla ilişkilerinde belli sayıda bilişim çalışanı ya da bilgisayar/bilişim sistemleri/yazılım mühendisi istihdam ettiklerini, bildirimlerindeki meslek kodları ve adlarıyla belgelemektedirler.

Yasal düzenlemeler gereği Haziran 2017’de bazı illerde pilot olarak başlatılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına göre işverenler, bir sigortalının yaptığı işe uygun meslek adı ve kodunu, beyannamede gerçeğe uygun olarak bildirmek zorundadır. Bu konudaki yaptırım yasada şöyle belirtilmiştir:

5510 Sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’nun 102. Maddesi’nin “n” bendi:
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Son yasal düzenlemelerle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına tüm Türkiye’de geçiş tarihi 1 Temmuz 2019 olarak belirlenmiştir; dolayısıyla meslek kodlarının yanlış bildiriminde yaptırım uygulanması da 1 Temmuz 2019’da başlayacaktır. Bu konudaki yasal düzenleme ise şöyledir:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:5)
Resmi Gazete No: 30578
Resmi Gazete Tarihi: 27/10/2018
Madde 1 – (1) 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

* * *

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sigortalı olarak çalıştığınız her ay için bildirilen “meslek kodu”nuzu e-Devlet Kapısından erişeceğiniz “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”nün “Meslek Kodu” alanında görebilirsiniz. Bilgisayar Mühendisleri Odasının kapsamına giren mühendislik dallarından mezun olan ücretli çalışanlar ile bilişim -ya da bilgi ve iletişim teknolojileri- alanındaki görevlerde ücretli çalışanlar için uygulanabilecek meslek kodları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
SGK Meslek Kodları ve Adları

SGK Hizmet Dökümünüzdeki meslek kodunuzun işyerinizle yaptığınız sözleşme ve işyerinizdeki görev unvanınızla uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi, uyumsuzluk varsa işyerinizin İnsan Kaynakları/Personel birimiyle  bağlantıya geçmenizi önerir; “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının ve buna bağlı olarak beyannamede meslek kodu bildiriminin de 1 Temmuz 2019‘da başlayacağını anımsatırız.

NOT: Odamızın bu konuda işyerlerine gönderdiği yazıya buradan erişebilir, gerektiğinde bu yazıyı işyerinize kaynak olarak sunabilirsiniz.