BMO 5. Dönem Komisyonları İçin Çağrı

Değerli Üyelerimiz,

Bilgisayar Mühendisleri Odası 5. Dönem komisyon çalışmaları, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Ana Yönetmeliği’nde geçen tanımlı amaçları doğrultusunda; meslektaşlarımıza, mesleğimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sorunlarımıza çözümler üretmek için kolektif çalışma ve demokratik işleyiş ile yürütülecektir.

Bu dönem oluşturulması tasarlanan komisyonların listesi ve çalışma konularına ilişkin açıklamalar aşağıda sıralanmıştır. Küresel salgın koşullarında komisyon toplantı ve çalışmalarının büyük oranda çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

BMO 5. Dönem komisyonlarında görev almak isteyen üyelerimiz, katılmak istedikleri komisyonların isimlerini belirterek başvurularını 18 Ekim 2020 Pazar günü sonuna kadar e-posta yoluyla komisyon-uye <at> bmo.org.tr adresine iletebilirler. Komisyon çalışmalarının hedeflere uygun, verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için en çok 2 komisyonda görev alınmasını öneriyoruz. İkiden fazla komisyona başvurulması durumunda komisyonlara yapılan başvuru sayıları göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilecek olup üyelerimizden öncelikli olarak tercih ettikleri komisyonları ilk iki sıraya yazmalarını rica ediyoruz.

Tüm üyelerimizi komisyon çalışmalarında görev alarak Oda çalışmalarına etkin katılım göstermeye, dayanışma içinde birlikte üretmeye çağırıyoruz!

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Dönem Yönetim Kurulu

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

BMO Öğrenci Üye (BMO-Genç) Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan çalışmalar yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu

Kamu kurumları tarafından kurulup işletilmekte olan kamu bilişim sistemlerinin sayısı, ölçekleri ve yurttaşların gündelik yaşamındaki yerleri gün geçtikçe büyümektedir. e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr), SEÇSİS (Seçim Bilişim Sistemi), AKS (Adres Kayıt Sistemi), KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ve diğer sağlık bilişim sistemleri, merkezi sınav ölçme değerlendirme sistemleri gibi tüm yurttaşların yaşamını etkileyen büyük ölçekli bilişim sistemlerinin yanı sıra kamu personeli tarafından kurum içinde kullanılan birçok bilişim sistemi bulunmaktadır. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan BMO’nun önemli sorumluluklarından birisi kamu kaynaklarıyla geliştirilen, satın alınan, kurulan, işletilen bu bilişim sistemlerinin maliyet ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli açılardan kamusal denetiminin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra bilişim alanında kamusal hizmet sunumunun (Örneğin: İnternet altyapısı) iyileştirilmesi, kamusal üretimin artırılması, kamusal varlıklarımızın korunması için gerekli önlemlerin alınması, kamuda liyakata dayalı ve güvenceli istihdamın sağlanması da Odamızın amaçları arasında yer almaktadır. Komisyonumuz, Odanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda tüm bu başlıklarda araştırmalar yapar, hazırladığı raporları ve politika önerilerini kamuoyuyla paylaşarak kamusal bilişim politikalarının şekillenmesine katkı sağlar.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, TMMOB mühendis asgari ücreti, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi gibi konular üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili bilgilendirici belgeleri hazırlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Odaya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Üye olmayan meslektaşlarımıza odayı tanıtabilmek için oda çalışmalarının mesleki, bireysel ve toplumsal yararları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapar. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılmasını hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Odadan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Üyelerimizin oda çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri, Odadan beklentilerinin öğrenilmesi ve mevcut çalışmalara (komisyonlar, çalışma grupları vb.) katılmalarını teşvik etmek için işyeri ziyaretleri yapar. Meslektaşlarımız ve ve meslek alanımıza dair araştırmalar (Örneğin: Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması) yapılması, bunların çıktılarının üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılması için çalışmalar yapar.

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Odanın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; Odanın ilgi alanına giren ulusal mevzuatı inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini amaçlar, yürürlükteki yönetmelik ve yönergelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası