TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasının örgütlenmesini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan Oda Temsilciliklerinin kuruluş, oluşum, görev, işleyiş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odasının il ve/veya ilçelerde kurulu bulunan ve kuracağı temsilciliklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.  

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: Bilgisayar Mühendisleri Odasını,
Şube: Bilgisayar Mühendisleri Odası şubelerini,
Temsilcilik: Bilgisayar Mühendisleri Odası il ya da ilçe temsilciliklerini,
Temsilcilik Kurulu: Bilgisayar Mühendisleri Odası Temsilcilik Kurulunu,
Temsilcilik Koordinatörü: Bilgisayar Mühendisleri Odası Temsilcilik Kurulu Koordinatör Üyesini

ifade eder.

Kuruluş
Madde 5- Oda Yönetim Kurulunun uygun gördüğü coğrafi bölgelerde birden fazla ili ve/veya ilçeyi kapsayabilecek Temsilcilikler,

a) Şubelerin bulunmadığı ve en az 10 (on) üyenin ikamet ettiği illerde, üyelerin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu,
b) Şubelerin bulunmadığı, her birinde en az 5 (beş) üyenin ikamet ettiği illerde üyelerin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu,
c) Şube Yönetim Kurulunun kendi sınırları içindeki illerde ve/veya ilçelerde temsilcilik kurulması için Oda Yönetim Kuruluna önerisi,
ç) Oda Yönetim Kurulunun gerek görmesi

durumlarında Oda Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Temsilcilik Kurulunun Oluşturulması
Madde 6- Temsilcilik Kurulu, temsilciliğe bağlı üye sayısına göre gereksinim duyulan kadar tek sayıda üyeden, en az 3 (üç) en çok 7 (yedi) üye olmak üzere, gerektiğinde eğilim yoklaması yaparak Oda Yönetim Kurulunca belirlenir. Oda Yönetim Kurulu, temsilcilik kurulması yolunda aldığı kararı ve Temsilcilik Kurulunu, temsilciliğin bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir. Temsilcilik Kurulunun değişmesi durumunda aynı yöntem izlenir. Temsilcilik Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni görevlendirme yapılmadığı sürece görevini sürdürür.     

Temsilcilik Kurulunun İşleyişi
Madde 7- Temsilcilik Kurulu ilk toplantısında bir koordinatör üye belirler. Temsilcilik Koordinatörü, Temsilcilik Kurulunu temsil eder;  temsilciliğe ve ilgili yönetim kuruluna karşı sorumludur. Temsilcilik Kurulu, temsilcilik sınırları içerisinde kalmak koşuluyla  ilgili yönetim kurulunun vermiş olduğu görevleri Oda adına yapar.  

Temsilciliklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- Temsilcilikler, sorumlu oldukları bölgede, BMO’nun amaçları çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yaparlar.

a) Sorumluluk bölgesinde Odayı temsil etmek,
b) Üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü doğrultusunda çalışmalar yapmak,
c) Odanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda mesleki etkinlikte bulunmak,
ç) Odanın görüşleri ve Oda Yönetim Kurulu kararlarını üyelere iletmek,
d) Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, belge düzenlemek ve ödenti toplamak,
e) Temsilcilik faaliyetlerini, İl Temsilcilikleri İdari ve Mali İşler Yönergesi gereğince yürütmek,
f) TMMOB’ye bağlı Oda birimleriyle ilişki kurmak, TMMOB İl Koordinasyon Kurullarına katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler konusunda Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
g) O ildeki gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerin, mesleki çalışmalar ve örgütsel dayanışmaya zarar verebilecek her türlü uğraş ve tutumlarını saptayarak, görüş ve önerilerle birlikte Oda/Şube Yönetim Kuruluna bildirmek,
h) Öğrenci üyelere yönelik çalışmalar yapmak,
ı) Aylık çalışma raporunu (EK) hazırlamak ve izleyen ayın sonuna kadar bağlı olduğu üst birime iletmek,
i) Oda ya da Şube tarafından düzenlenen etkinlikler ve toplantılara katılım sağlamak,
j) Bulunduğu bölgedeki ilgili üniversite, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek,
k) Komisyon Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde komisyonlar oluşturmak,
l) Oda ve Şube yayınlarının üyeye ulaştırılmasını sağlamak,
m) Yılda en az iki kez üye toplantısı yapmak,
n) İşyeri temsilciliklerinin kurulması için ilgili yönetim kuruluna öneride bulunmak,
o) İlgili yönetim kurulu tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.

Temsilciliklerin Denetlenmesi
Madde 9- Temsilcilikler, idari ve mali yönden, Oda Denetleme Kurulu tarafından, Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi uyarınca denetlenir. Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yerinde denetim yapar.

Temsilcilik Kurulunun Çalışması
Madde 10- Temsilcilik Kurulu en az ayda bir kez, çoğunluklu toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Temsilcilik Koordinatörünün bulunduğu karar geçerlidir. Geçerli bir nedeni olmaksızın 2 (iki) ay boyunca toplantılara katılmayan Temsilcilik Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan Temsilcilik Kurulu üyeliği için geriye kalan üyeler tarafından Oda Yönetim Kuruluna önerilen adaylar arasından Oda Yönetim Kurulu atama yapar. Temsilcilik Kurulu, Temsilcilik Koordinatörünün değişmesi için oyçokluğuyla tavsiye kararı alarak yönetim kuruluna bildirebilir.

Temsilciliklerin Dağılımı ve Sınırları
Madde 11- Temsilciliklerin etkinlik sınırlarının saptanması, yeniden yapılandırılması, yeni şubeler kurulması ve kapatılması ya da uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi gibi nedenlerle bu sınırlarda yapılması gerekli değişiklikler Oda Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Yapılan değişiklikler, değişikliğin etkileyeceği illerin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına yazı ile bildirilir.

Mali Hükümler
Madde 12- Temsilcilikler mali yönden Oda’ya karşı sorumludur. Tüm mali işleyiş, İl Temsilcilikleri İdari ve Mali İşler Yönergesi gereğince yürütülür.

Temsilciliklerin Kapatılması
Madde 13- Temsilcilikler, Oda Yönetim Kurulunun gerekçeli kararıyla kapatılır. Temsilciliklerin kapatılma kararı Oda Yönetim Kurulunca, Temsilcilik Kuruluna, temsilciliğin bulunduğu il/ilçenin mülki amirine, belediye başkanlığına, cumhuriyet savcılığına ve Oda birimlerine yazı ile bildirilir. Temsilciliklerinin kapatılması durumunda temsilciliğin görev alanındaki illerin mülki amirliklerine, belediye başkanlıklarına, cumhuriyet savcılıklarına ve diğer Oda birimlerine bildirim yapılır. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda temsilcilik faaliyetlerini geçici olarak durdurulabilir ya da görev bölgesinde değişiklik yapabilir.

Diğer Hükümler
Madde 14- Bu yönergede açıklanmayan durumlar için TMMOB ve Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

Yürürlük
Madde 15- Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 08/07/2017 tarih ve 03/31 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 16- Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Temsilcilikler Yönergesi (PDF)

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası