Bilgisayar Mühendisliği MEDAK’tan Basın Açıklaması

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Basın Açıklaması

Bilgisayar Mühendisleri Odası için EMO’dan tam destek!

Basına ve Kamuoyuna;

23-24-25 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu bilgisayar mühendisliği açısından tarihi bir gelişmeye de sahne olmuştur. Bilgisayar mühendislerinin yasal olarak bağlı bulundukları meslek odası olan EMO Genel Kurulu‘na sunulan önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi ile mesleğimiz açısından tarihi bir adım atılmış ve Bilgisayar Mühendisleri Odası‘nın (BMO) kurulmasında ilk kez yasal süreç bu noktaya gelmiştir.

Türkiye‘de 30 yıllık bir geçmişi olan bilgisayar mühendisliği, meslek alanı ile ilgili yasal tanımların olmamasının yanı sıra mezun sayısındaki hızlı artış ve merkezi bir planlamadan yoksun ülke bilişim politikaları bilgisayar mühendislerinin meslek hayatını ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemiştir.

Uzun yıllardır, mesleki demokratik kitle örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne (TMMOB) bağlı, EMO çatısı altında çalışmalarını yürüten bilgisayar mühendisleri, bütün bu sorunlara yönelik mücadelenin örgütlenmelerini daha geniş bir ölçeğe taşımayı gerektirdiği düşüncesiyle, 2011 yılının ortalarından itibaren odalaşma çalışmalarına hız vermiştir.

İş yeri, iş bölgeleri ve üniversite toplantılarının yanı sıra gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisliği” çalıştaylarıyla meslektaşlarımıza, akademisyenlere ve öğrencilere ulaşarak bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Komisyon çalışmalarıyla Bilgisayar Mühendisleri Odası altyapısına yönelik planlama yapılmış ve toplanan binlerce imza ile BMO‘nun bilgisayar mühendislerinin ortak talebi olduğu gösterilmiştir.

EMO üye tabanında taleplerimizin anlaşılması ve geniş ölçekte tartışılması amacıyla şube genel kurullarına katılım sağlanmış, 13 şube genel kurulunda önerge verilmiş, 11 şube genel kurulunda önerge kabul edilmiştir. EMO tabanından alınan bu güçle, “Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması” yönündeki önerge, 24 Mart 2012 tarihinde EMO Genel Kurulu‘na sunulmuş ve yapılan görüşmeler sonucunda EMO Genel Kurulu delegeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Çalışandan yana, kamu yararı gözeten, hayatın her alanını birbiriyle ilişkili bir şekilde görerek bütünlüklü politikalar üreten TMMOB‘nin toplumcu mühendislik anlayışını bilişim meslek alanına taşıyacak bir Bilgisayar Mühendisleri Odası için atılan bu tarihi adım, bir taraftan da EMO‘nun yürütülen çalışmalara dair inancını ve desteğini göstermektedir.

Bilgisayar mühendislerinin bu kararlı ve örgütlü çalışmalarının, ayrı bir oda yapısında devam etmesi 31 Mayıs-1-2-3 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek TMMOB Genel Kurulu‘nda alınacak nihai karara bağlıdır.

EMO‘ya ve ilgili kurullarında yer alan üyelerine, meslektaşlarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza, çalışmalara verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederiz. Bilgisayar mühendisleri olarak, TMMOB çatısı altında, demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içerisinde örgütlenmeye devam etme konusundaki kararlılığımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yaşasın Mühendis Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Elektrik Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

EK: Bilgisayar Mühendisleri Odası Önergesi

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası