Kamu Kurumlarına Yazı Gönderdik

Kamu kurumlarının bilişim sistemleriyle ilgili birimlerine 27 Haziran 2019’da
“Bilgisayar Mühendislerinin İstihdamı ve Çalışma Koşulları” konulu yazı gönderdik.

BMO Danışma Kurulunun 9 Mart 2019’da yapılan 4. dönem 2. toplantısında kurul üyeleri, kamu bilişim uygulamaları ve sistemlerinin geliştirilmesinde bilgisayar mühendislerinin görev almasına ve kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarına dikkat çekilmesi amacıyla Odamızın kamu kurumlarına yazı göndermesini önermişlerdi.

Yönetim kurulumuz, bu öneri doğrultusunda aşağıdaki yazıyı hazırlayarak  kamu kurumlarının bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili birimlerine gönderdi.

* * *

Kamu Kurumlarının Bilişim Sistemleriyle İlgili Birimlerine Gönderilen Yazı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası uyarınca 2012 yılında kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye’de mesleklerini icra eden bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, bilişim sistemleri, yazılım, yazılım ve bilişim mühendisleri, Bilgisayar Mühendisleri Odasına üye olmaktadır.

Bir ülkenin kalkınmışlık ölçüsünün, bir kamu hizmeti olan mühendislik meslek alanlarındaki gelişmişlik düzeyiyle ve o ülkenin bu meslek mensuplarından hak ettiği nitelikli hizmetleri almasıyla doğru orantılı olduğu açıktır. Bu düşünceyle hareket eden Bilgisayar Mühendisleri Odası, bilişim meslek alanlarının evrensel standartlara uygun olarak tanımlanması, iş alanlarının toplumun gereksinimleri doğrultusunda çeşitlendirilmesi, bilgisayar mühendisliği eğitiminin niteliğinin artması, bilgisayar mühendislerinin en az ücretlerinin belirlenmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Meslektaşlarımız kamu kurumlarında mühendis, yazılım uzmanı, veritabanı yöneticisi, sistem yöneticisi, programcı vb. değişik unvanlarla ve “memur, sözleşmeli, kamu işçisi, sözleşmeli bilişim personeli” gibi farklı istihdam biçimleriyle çalışmakta; bunun yanı sıra çoğu meslektaşımız, kurumların yaptığı bilişim sistemi ihaleleri sonucunda yüklenici firmalar aracılığıyla kamu kurumlarına hizmet vermektedir.

Kamu hizmetlerine ilişkin çok sayıda başarılı uygulama bugüne dek meslektaşlarımızın yoğun emeğiyle gerçekleştirilerek yurttaşlarımızın kullanımına açılmıştır; ancak şunu da belirtmek gerekir ki kamuda yürütülen pek çok bilişim uygulaması projesi, gereksinimlerin tam ve doğru tanımlanamaması, sistem çözümleme çalışmasına yeterince önem verilmemesi, sistem tasarımının eksik ya da hatalı olması, bilişim sistemi geliştirme yöntemleri göz ardı edilerek geliştirilen uygulamalar, sistem ve yazılım sınamalarının (testlerinin) standartlara ve kurallara uygun biçimde yapılmaması, proje yönetimindeki eksiklikler gibi nedenlerle başarıyla sonuçlandırılamamış, projeler için yapılan yatırımlar atıl kalmış, ciddi ölçüde bir kamu zararı ortaya çıkmıştır. Bilişim sistemi geliştirme süreçlerin endüstri standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi, üretilen hizmetlerin ve ürünlerin belgelendirilmesi, sistem/yazılım geliştirme ve bakım süreçlerinin kişiden bağımsız olarak yürütülmesi için kamu bilişim projelerinde bilgisayar mühendislerinin görevlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, 70.000’i (yetmiş bini) aşkın bilgisayar mühendisini temsil eden kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak kamu bilişim sistemi yatırımları, geliştirilmesi ve işletiminden sorumlu olan kamu kurumu yöneticilerinin ve bu konulardaki karar vericilerin, aşağıdakileri dikkate alarak uygulamaya koymasını bekliyoruz:

  1. Kurumunuzda yazılım uzmanı, programcı, sistem çözümleyicisi/analisti, veritabanı yöneticisi, sistem yöneticisi, ağ güvenlik uzmanı vb. unvanlarla istihdam ettiğiniz bilişim uzmanlarının seçiminde bilgisayar mühendislerine öncelik verilmesi.
  2. Kurumunuzun yapacağı bilişim sistemi/uygulaması ihalelerinde çalışacak uzmanların belirlenmesinde “yapılacak işin kapsamına ve özelliklerine uygun sayıda ve nitelikte bilgisayar mühendisinin çalıştırılması”nın bir ihale koşulu olarak tanımlanması ve bu yolla bilgisayar mühendisi çalıştırmanın zorunlu tutulması.
  3. Hem kurumunuz bünyesinde istihdam edilen/edilecek meslektaşlarımız, hem de yüklenici firmalar üzerinden kurumunuza hizmet veren/verecek bilgisayar mühendisleri için “Bilgisayar Mühendisleri Odası En Az Ücret Yönergesi” ile “Bilgisayar Mühendisleri Odası En Az Ücret Tanımları” hükümlerinin uygulanması, yüklenicilerin bu yönerge ve tanımlara uygun koşulları sağladığının denetlenmesi.
  4. Kurumunuz bünyesinde çalışan meslektaşlarımız için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK’ye) yapılan bildirimlerde söz konusu personelin fiilen yürüttüğü iş göz önüne alınarak Odamızca belirlenen SGK Meslek Kodlarının kullanılması; bu meslek kodlarının, ihaleler yoluyla yüklenici firma personeli olarak kurumunuza hizmet veren meslektaşlarımız için de yapılan işin niteliğine uygun olarak tanımlandığının ilgili birimlerinize ibraz edilen SGK Hizmet Dökümleri üzerinden kontrol edilmesi.

Kamu bilişim sistemleri ve uygulamalarının hedeflendiği biçimde geliştirilip işletilmesi, bu sistemlerle sağlanan kamu hizmetlerinin niteliğinin artmasını amaçlayan beklentilerimizin, aynı amaçlarla emek veren kurum yöneticilerinizce duyarlılıkla değerlendirilerek yaşama geçirilmesi dileğiyle gereği için bilgilerinize sunarız.

* * *

Kurumlara gönderilen yazıya buradan erişebilirsiniz.

Yazının gönderildiği kamu kurumları: Kamu Kurumları Listesi

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası