Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

 

BMO Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu
Başkan: Yümni Mutlu Payaslıoğlu (294)
Raportör: Oytun Bilgen (6887)
Fikret Akman (241)
Mustafa Atilla Işık (2804)
Cem Yaşin (3121)
Törehan Yıldırır (3215)
Meltem Şahin (3936)
Akın Ömür (4629)
İsmail Cem Bakır (4810)
Turan Mermer (5184)
Cevat Öke (5225)
Onur Bostancı (6232)
Mehmet Kaplan (6585)
Sinan Yüce (6638)
Sercan Özbek (6643)
Baran Güntan (6680)
Faruk Akyol (6832)
Önder Demir (6908)

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

BMO Eğitim Komisyonu
Başkan: İsmail İlker Tabak (59)
Raportör: Yıldıray Elmacı (3326)
Gülin Onat Bayır (236)
Mehmet Potur (1393)
Onur Özçelik (2178)
Törehan Yıldırır (3215)
Ezgi Ekiz (5368)
Zeki Okunakol (6123)
Mehmet Gürol Çay (6455)
Musa Cihangir (6673)
Büşra Takmaz  (6843)

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

BMO Kadın Mühendisler Komisyonu
Başkan:Pınar Yahşi (6701)
Raportör: Helin Yıldırım (6528)
Zühre Kordon Akın (659)
Güler Sağıt (1073)
Ekin Kazan (4663)
Hilal Buçan (4884)
Betül Altındiş Türkmen (5862)

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu
Başkan: Alper Pahsa (1582)
Raportör: Zühre Kordon Akın (659)
İsmail İlker Tabak (59)
Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu (1181)
Arzu Kütükçü(1624)
Hülya Küçükaras (2534)
Naciye Çakır (4019)

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

BMO Özgür Yazılım Komisyonu
Başkan: Rıdvan Özkerim (4682)
Raportör: H. Canberk Karaoğlan (5828)
Murat Karadeniz (1048)
Erkan Kesen (2648)
Adil Güneş Akbaş (2656)
Ökkeş Emin Balçiçek (2925)
Çağdaş Baş (3556)
Hazal Kaya (5937)

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

 

BMO Siber Güvenlik Komisyonu
Başkan: Onur BOSTANCI (6232)
Raportör: Ahmet Pekel (258)
Yavuz Acar (112)
İlhami Türkdoğan (368)
Onur Kasım (2635)
Çiğdem Tepecik (3935)
Rüştü Savaş Uluçay (4008)
Salim Donmaz (4033)
Cevat Öke (5225)
Hakan Özkaya (5532)
Sercan Özbek (6643)
Selen Ferah (6796)

Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu

Kamu kaynaklarıyla geliştirilen, satın alınan, kurulan, işletilen bilişim sistemlerinin maliyet ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli açılardan kamusal denetiminin sağlanması için çalışır. Bilişim alanında kamusal hizmet sunumunun (Örneğin: İnternet altyapısı) iyileştirilmesi, kamusal üretimin artırılması, kamusal varlıklarımızın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, kamuda liyakata dayalı ve güvenceli istihdamın sağlanmasını amaçlar. Araştırmalar yapar, hazırladığı raporları ve politika önerilerini kamuoyuyla paylaşarak kamusal bilişim politikalarının şekillenmesine katkı sağlar.

BMO Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu
Başkan: Mehmet POTUR (1393)
Raportör: Zafer Noyan (6241)
Onur Özçelik (2178)
Adil Güneş Akbaş (2656)
Mustafa Atilla Işık (2804)
Ökkeş Emin Balçiçek (2925)
Meltem Şahin (3936)
Erman Olca (5687)
Sadettin Polat (6566)
Sinan Yüce (6638)
Hüseyin Yapıcı (6801)
Faruk Akyol (6832)

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

BMO Toplum İçin Mühendislik Komisyonu
Başkan: 
Raportör:
Barış Özel (2701)
Serkan Arıkuşu (2706)
Uğur Kocager (4395)
Servet Taş (5602)
Erman Olca (5687)
Hakkı Canberk Karaoğlan (5828)
Hüseyin Yapıcı (6801)

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar.

BMO Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu
Başkan: Erkan Kesen (2648)
Raportör: Müslüm Akyürek (6911)
Taylan Özgür Yıldırım (1471)
Adil Güneş Akbaş (2656)
Emine Aydın (5381)
Onur Güngör (6672)

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

BMO Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Başkan: Taylan Özgür Yıldırım (1427)
Raportör: Eren Can Dikme (4242)
Arif Cevizci (55)
Mehmet Yazıcı (1196)
Mehmet Melik (1330)
Oktay Dursun (1632)
Serkan Arıkuşu (2706)
Eser İnan Arslan (3787)
İsmail Burak İmrek (4014)
Hüseyin Bilgili (5403)
Zeki Okunakol (6123)
Fehmi Özkaner (6205)
Serdar Aytul (6444)
Selen Ferah (6796)
Oytun Bilgen (6887)

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

BMO Öğrenci Üye Komisyonu
Başkan: Musa Cihangir (6673)
Raportör: Mehmet Gürol Çay (6455)
Oktay Dursun (1632)
Eren Can Dikme (4242)
Ali Can ULUSALER (4606)
Hüseyin Bilgili (5403)
Cantekin Güneşer (5555)
Helin Yıldırım (6528)
Pınar Yahşi (6701)
Eymen Görgülü (6855)
Banu Aydın (6908)

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; BMO’nun ilgi alanına giren ulusal mevzuatı (dijital deliller, e-ticaret sitelerinin güvenliği, erişim engellemeleri vb.) inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin (Oda Personel Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği, Öğrenci Komisyonu Yönergesi, Üyelerin Kişisel Verilerinin Korunması Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, İşyeri Temsilciliği Yönergesi, Bilim Kurulu Yönergesi) çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini amaçlar.

BMO Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu
Başkan: Hülya Küçükaras (2534)
Raportör:
Mustafa Özgür UĞUR (3331)
Uğur Kocager (4395)

BMO 4. Dönem Komisyonları
BMO 3. Dönem Komisyonları
BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası