Basın Açıklaması: Sertifikalar Diplomalara Eşdeğer Tutulamaz!

myk_haber

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 26 Şubat 2013 tarihli ve 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Meslek Standartları hakkında Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemiyle dava açarak, bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı’nda yayınlanan ortak bildiri de açıklamanın devamında yer almaktadır.

Basına ve Kamuoyuna

6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları (TMMOB) Kanunu gereğince 2012 yılında kurulan, TMMOB’ye bağlı Anayasanın 135. Maddesinde tanımlı “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” 24 Oda’dan birisi olan Bilgisayar Mühendisleri Odası ilgili yasal düzenlemeler ve Ana Yönetmeliğine göre; meslek, üye ve ülke çıkarlarını korumakla görevlidir.

Odamız bu amaçla; 1977’den beri tam 36 yıldır eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini görmezden gelerek, yasayla tanımlı olmadığımızı gerekçe göstererek, kuruluş yasasının verdiği yetkiler dışına çıkarak, meslek alanlarımızı belgelere mahkum etmeye çalışan Mesleki Yeterlilik Kurumu ile aylardır süren yazışmalar ve görüşmelerden bir sonuç alamadığı için konuyla ilgili Danıştaya yürütmeyi durdurma ve duruşma istemi ile dava açmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulan bir devlet kurumudur.

İlgili kanunda açıkça; “Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.” şeklinde belirtilmesine rağmen, “Avrupa Yeterlilik Çerçevesi”nde Lisans olarak belirtilmiş olan 6. seviyede, Yüksek Lisans olarak belirtilmiş olan 7. seviyede aşağıdaki standartları hazırlamıştır;

  • Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6

  • Sistem Yöneticisi Seviye 6

  • BT Çözümleri Uzmanı Seviye 6

  • BT Güvenlik Uzmanı Seviye 6

  • BT Güvenlik Denetmeni Seviye 7

Bu düzenlemeler açıkça Türkiye’de bilgisayar mühendisliği diplomasının geçerliliğini yitirmesi ve meslektaşlarımızın yetkisiz kurumlarca verilecek yetkilendirme belgelerine mahkum edilmesi demektir.

Türkiye’de köklü bir mesleğin, genç meslek örgütü olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası, bilimsellikten uzak, kamusal faydayı gözetmeyen ve üyelerinin haklarına tecavüz eden her türlü uygulamaya karşı, bugün de olduğu gibi hukuki ve politik mücadelesini verecektir.

Tüm meslektaşlarımızı ve akademisyenleri, bu mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

 Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı Ortak Bildirisi

 5544 sayılı kanun ile 7 Ekim 2006 tarihinde kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kuruluş yasasında belirtilen yetki alanına aykırı olarak Bilgisayar Mühendisliği mesliğinin içinde Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – 6. Seviye’nin (Lisans Eğitimi Seviyesi) ve üzeri alt meslek alanları tanımlaması ve kısa süreli bir kurs ve sınav ile meslekte yeterlilik belgesi verilmesi yönünde çalışmalar yapmakta olduğu öğrenilmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin ülkemizde 35 yıllık bir geçmişi vardır ve daha sonra Bilgisayar Mühendisliği alanı Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği olarak çeşitlenmiştir. Buna karşın, Bilgisayar Mühendisleri Odası çeşitli gerekçelerle ancak 2012 yılında kurulabilmiştir. Bu sürede ortaya çıkmış olan boşluktan dolayı mesleğin tüm özellikler ile temsil edilmesi konusunda sorunlar yaşanmıştır.

Bilindiği üzere, Bilgisayar Mühendisliği alanında tüm dünyada çok hızlı gelişmeler yaşanmakta olduğundan, ilgili bölümlerin program içerikleri de sürekli olarak güncellenmektedir. Diğer taraftan Bilgisayar Mühendisliği, diğer mühendisliklerden farklı olarak kendi içinde büyük oranda örtüşen pek çok alt konuyu içermekte olup, bu alt konuların birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılması mümkün değildir. Bilgisayar Mühendisliği alanına giren bir görevi icar etmek için yalnızca bir alt konuda bilgi sahibi olmak yeterli olmayıp, diğer alt konularda da belirli bir altyapıya sahip olmak gereklidir. Herhangi bir alt alanda yetersiz eğitim almak sureti ile dar kapsamlı olarak uzmanlaşmış bir kişinin verimli çalışması da mümkün değildir. Bu durum ise, yeterli uzmanlaşmanın ancak bilgiasyar mühendisliği alanında en az lisans eğitimi ile verilebileceğini göstermektedir.

Bilgisayar tabanlı sistemlerin kullanıldığı toplum yaşamını ilgilendiren bilgisayar sistemlerinin yetkin kişilerce tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, desteklenmesi ve denetlenmesi kamu yararı ve güvenliği açısından bir zorunluluktur. Bu yöndeki yeterli eğitim de ancak ve ancak Bilgisayar Mühendisliği lisans programları ile verilebilir.

Netice olarak Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ( Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – 6.) ve lisansüstü ( Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – 7. ve 8. ) seviyelerdeki her türlü inisiyatif üniversitelerin uhdesinde bulunmakta olup; bu kapsamda MYK tarafından iş tanımlarının yapılması, ilgili her türlü eğitim, sınav, vb. faaliyetlerin üstlenilmesi, planlanması, tarif edilmesi tarafımızca uygun bulunmamaktadır.

Bizler, aşağıda imzaları bulunan bölüm başkanları olarak; 23 Kasım 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantısında oluşturduğumuz ortak görüşü kamuoyuna ve ilgili taraflara saygı ile duyururuz.

Prof.Dr.Eşref Adalı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.İbrahim Akman

Atılım Üniversitesi

Prof.Dr.Altay Güvenir

Bilkent Üniversitesi

Prof.Dr.Can Özturan

Boğaziçi Üniversitesi

Prof.Dr.Selim Akyokuş

Doğuş Üniversitesi

Prof.Dr.Alp Kut

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.Ata Önal

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Efendi Nasiboğlu

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.Serdar Korukoğlu

Ege Üniversitesi

Prof.Dr.İbrahim Soğukpınar

Gebze Yüksek Teknoloji Enst.

Prof.Dr.Ahmet Sertbaş

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.Vasif Nabiyev

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.Yaşar Becerikli

Kocaeli Üniversitesi

Prof.Dr.Nejat Yumuşak

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.Şaban Eren

Yaşar Üniversitesi

Prof.Dr.Nizamettin Aydın

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç.Dr.Yusuf Oysal

Anadolu Üniversitesi

Doç.Dr. Rasim Kara

Düzce Üniversitesi

Doç.Dr.Raif Önvural

Maltepe Üniversitesi

Doç.Dr.Tuncay Yiğit

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr.Cabir Ergüven

Uls. Karadeniz Üniversitesi (Gürcistan)

Doç.Dr.Ahmet Koltuksuz

Yaşar Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ümit D. Uluşar

Akdeniz Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Alaybeyoğlu

Celal Bayar Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Kadir Tufan

Fatih Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Çağatay Çatal

İstanbul Kültür Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Enis Karaarslan

Muğla Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Nihat Adar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Gürhan Gündüz

Pamukkale Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Abzetdin Adamov

Kafkas Üniversitesi (Azerbaycan)

Ek: Dava Dilekçesi

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası