Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Bilirkişilik yargı sistemimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Bilişim alanında açılan çok çeşitli ve sayıda dava ile ilgili olarak sürekli bir şekilde bilirkişilik ve uzman raporu yazımı talepleri oluşmaktadır. Komisyon, kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanması yönünde BMO’ya gelen bu taleplerin uzman ve yetkin üyelerimize yönlendirilmesi, bilirkişilik daire başkanlıkları ile güncel sorun ve istekleri değerlendirme ve bilirkişiler arasında hem genel standartları hem de bilgi paylaşımı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açık oturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

BMO Öğrenci Üye Komisyonu, gelecekte meslektaşımız olacak olan öğrencilere, mesleğe adımlarını atarken meslek bilincini kazandırmak, toplumcu mühendislik anlayışını eğitim süreçlerinde benimsemelerini sağlamak, Odamızı, meslek hayatını tanıtmak, farklı üniversitelerdeki öğrencilerin iletişimini sağlamak, öğrencilerin öğrenim süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümlerini üretmek, deneyim paylaşımı yapmak ve öğrencilere dönük etkinlikler düzenlemek üzere kurulmuş daimi bir komisyondur. Komisyonumuzun temel amacı, geleceğimiz olan gençlerimizin Odamızla ve mesleğimizle bağını güçlendirmektir. 

Eğitim Komisyonu

Eğitim Komisyonu, BMO’nun temel ve sürekli komisyonlarından biri olup oda üyeleri ve meslektaşları teknik ve bilimsel konularda güncel tutmak, mesleki gelişim ve yeterlilikleri konusunda geliştirmek üzere çalışmalar yürütür. Bu kapsamda üniversitelerin mühendislik müfredat çalışmaları, bilirkişilik eğitimleri, teknokent ve serbest çalışanların iş mevzuatları konularında gündemi takip eder, meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırıcı, uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenleyerek genel bilinç ve farkındalığın oluşmasını sağlayarak meslek içi gelişime katkı sunar. Ayrıca diğer Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın Mühendisler Komisyonu, kadınların çalışma yaşamında istihdam, kariyer olanakları, ücret politikaları ve yasal haklar bakımından maruz kaldıkları bezdirme (mobbing), cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı farkındalığı arttırmayı, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmalar yürütmeyi, oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulanmasında başat rol oynamayı hedefler.

Kamu Bilişim Politikaları Komisyonu

Kamu kaynaklarıyla geliştirilen, satın alınan, kurulan, işletilen bilişim sistemlerinin maliyet ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli açılardan kamusal denetiminin sağlanması için çalışır. Bilişim alanında kamusal hizmet sunumunun (Örneğin: İnternet altyapısı) iyileştirilmesi, kamusal üretimin artırılması, kamusal varlıklarımızın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, kamuda liyakata dayalı ve güvenceli istihdamın sağlanmasını amaçlar. Araştırmalar yapar, hazırladığı raporları ve politika önerilerini kamuoyuyla paylaşarak kamusal bilişim politikalarının şekillenmesine katkı sağlar.

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

4.Dönemden bu yana sürekli komisyon olarak çalışmalarını yürüten Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim komisyonu, meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta yakından izler ve güncel gelişmelere göre meslek tanımlarını yapar ya da günceller, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Özgür Yazılım Komisyonu 

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu, her alanına nüfuz etmiş ve baş döndürücü bir hızla gelişen, değişen bilişimin toplum hizmetine sunulurken özgürlük, erişilebilirlik, mahremiyet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile bu hizmetlerin karşılanmasını, kamuoyunu bu anlamda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilginin eşit özgür ve engelsiz erişimini sağlamak amacıyla faaliyet yürütmeyi, bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemeyi, bu kapsamda çalışma yürüten farklı organizasyonlarla iş birliğini artırmayı, sansüre, erişim engellerine, mahremiyet ihlallerine karşı mücadele eder, toplumun bu yönde bilincini artırmak için çalışmalar yürütür. Aynı zamanda “toplum için mühendislik” ilkesi ile meslek alanına ilişkin güncel konuları, kamu yararı çerçevesinden değerlendirir, Oda çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirir. 

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Bu komisyon serbest ve kendi hesabına çalışan (freelancer) üyelerimizle de ilgili mevzuat ve sorunları araştırır ve çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapar.

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu, üyelerin oda faaliyetlerine etkin katılımlarını sağlamak ve üye olmayan meslektaşlarımıza Odamızı tanıtmak, üyelik konusunda teşvik etmek, Oda çalışmalarının mesleki, bireysel ve toplumsal yararları hakkında bilgilendirmek, kamu kurumu niteliğindeki meslek odamızın yasal konumunun yanında çalışma anlayışının aktarılmasını sağlamak üzere kurulmuş daimi bir komisyondur. Tüm diğer komisyon faaliyetlerinin de paydaşı olarak, Oda’nın diğer kurul ve komisyonları ile ortak çalışmalar düzenleyerek, Odamızın meslektaşlarımız ve sektördeki diğer paydaşlar tarafından tanınırlığını artırmak, konumunu güçlendirmek, alanında daha etkin ve etkili bir organizasyon olmasına katkı sağlamak komisyonun amaçları arasındadır. Farklı profillerdeki üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile düzenlediği toplantılar ile Odanın üye sayısının ve etkinliğinin artırılması konusunda çalışma yürütürken, meslektaşlarımızın beklentilerini, soru ve sorunlarını Oda faaliyetlerinin girdisi haline getirir, Oda kurulları ve meslektaşlarımız arasında bu anlamda köprü vazifesi görür.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası