Basın Açıklaması: Kamuda Bilgisayar Mühendisi İstihdamı

Kamunun Odağında Bilişim, Bilişimin Odağında ise Bilgisayar Mühendisleri Olmalı!

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın tüm alanına girdiği, veriyi işleyerek bilgiye dönüştürmenin ve yorumlamanın toplumda belirleyici bir konuma geldiği günümüzde; bu teknolojileri üretenlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Mesleğimizi değersizleştiren tüm plansız ve niteliksiz eğitim ve istihdam politikalarına karşın bilgisayar mühendisliği de hâlâ bu konumun odağında yer almaktadır.
DSCF0006Devletin vatandaş ile e-devlet sistemleri dolayımı ile kurduğu ilişkinin niteliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine etki ettiği şu günlerde, kamuda bilgisayar mühendisi istihdamının farklı bir açıdan ele alınması gerekmektedir.

Farklı ve pozitif bir açıdan ele almak şöyle dursun,  mevcut kadro tanımları ve istihdam politikaları olması gereken vizyonun çok uzağında ve adaletsizdir. İktidarlar tarafından, yaklaşık 30 yıldır uygulanan “yeni liberal” politikalar ve bunların bilişim sektörüne yansıması, kamunun özel sektöre bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. Kamuda üretilmesi gereken bilişim hizmetleri yüksek bütçeli ihalelerle özel sektörden hizmet alımı şekline dönüşmüş, kamuda çalışan meslektaşlarımız mühendislik dışı kadrolarla işlevsizleştirilmiş ve mühendis kadroları bilinçli olarak eritilmiştir. Sayısı 30.000’i geçen bilgisayar mühendisi için kamuda her sene sınavla 60-70 civarında kadro açmak, açılan bu kadroları da programcı/çözümleyici pozisyonları altında sözleşmeli/güvencesiz bir şekilde istihdam etmek bu tabloyu yaratanlar için bir sorun olmaktan çok uzun zaman önce çıkmıştır.

Diğer yandan iktidarların, günü kurtarmaya yönelik yanlış eğitim politikaların birer ürünü olarak akademik kadro ve altyapı eksikliklerine rağmen açılan bölümler, akademik ve mesleki niteliği tanımlı olmayan uzaktan eğitim programları, teknik eğitim fakültesi mezunu teknik öğretmenlere dair göstermelik sınavlar  ve tamamlama programları ile  mezun sayımız yapay olarak artırılmış ve mesleğimizin  değersizleştirilmesinin önü açılmıştır. Bu yanlış politikaları uygulayan bakanlar yeri gelmiş “Türkiye ara eleman ülkesidir” diye buyurmuşlardır!

Ülkemizdeki işsizliğin, yanlış istihdam ve kadro sorunlarının kaynağı esasen buralarda aranmalıdır. Devletin, mühendis kadroları açmayarak bu yığınları mağdur etmeyi ve mühendis kadroları haricinde açılan genel hizmet emekçisi sınıfı altındaki (programcı/çözümleyici) kadroları ile de söz konusu yığınları adaletsizce eritmeyi hedeflediği görülmektedir. Bunun sonucu olarak, açılan bu kadrolar, hem bilgisayar mühendislerinin kamuda istihdamını sağlayacak kadro sayılarının çok altında kalmakta hem de farklı disiplinlerin başvuru alanı haline getirilmektedir. Bu uygulamalara ek olarak, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin kuramsal ve bilimsel birikimi, üniversite eğitimleri neredeyse hiçe sayılarak; ücretli kurs ve sertifikalar dayatılmaktadır. Bilgi, beceri, ehliyet, liyakat gibi faktörlerin gözardı edilmesi de adaletsizliği derinleştirmektedir. Ayrıca kamu personeli üzerinde de; piyasacı anlayışın “performans” değerlendirmeleri, güvencesiz istihdam ve fazla mesai gibi bilişim sektörünün yıpratıcı ve “normalleştirilmiş” zorlukları egemen kılınmış ve kamusal anlayış terk edilmiştir.

Bilgisayar mühendislerinin kamuda; iş güvenceli mühendis kadrolarına,  mühendis olarak kendilerini geliştirebilmelerini, meslek alanında uzmanlaşabilmelerini ve sorumluluk alabilmelerini sağlayacak çalışma ortamlarının oluşturulmasına ihtiyacı vardır. Meslektaşlarımızın maruz kaldığı mağduriyetin ortadan kalkması için, kamuda çalışan mühendislerin teknoloji üretimi yapabilme koşullarını yaratacak, personel gelişimini, sürekli yenilenmeyi ve toplumsal faydayı öne çıkaracak, e-devlet projelerinin öznesi olacak, bugünü değil yarını hedef kabul eden uzun vadeli politikaların oluşturulması zorunluluk arz etmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası bütün bu sorunların muhatabı olarak, üyelerinin haklarını korumak ve ülkemizde kamusal bilişim politikalarının geliştirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, yanlış politikalara ve adaletsizliklere karşı örgütsel ve hukuki mücadelesini sürdürecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası