Mühendis Asgari Ücreti Duyurusu

tmmobasgari

Sayın Firma Yetkilisi;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 6235 sayılı Yasayla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Ülkemizdeki tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları mesleki faaliyetlerini Birliğimize bağlı 24 meslek odasına bağlı olarak sürdürmektedirler. Birliğimizin temel görev ve amaçlarının başında üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak yer almaktadır.

6235 sayılı TMMOB Yasası Madde 2’de

“c) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

  1. d) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla İşbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.”

yetkileri tanımlanmıştır.

Ayrıca 6235 sayılı Yasa çerçevesinde yürürlüğe konulmuş olan Birliğimizin Ana Yönetmeliğinde

“e) Bütün mühendis, mimar ve şehir plancılarının, mesleki onur ve çıkarlarını korumak

  1. f) Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleriyle ilgili bütün elemanların, mesleklerine göre gerekli düzeye ve sonucunda parasal olanaklara ulaşmalarını sağlamak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli önlemleri almak”

görevlerimiz arasında sayılmıştır.

Birliğimiz üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarının almış oldukları eğitim ve yapmış oldukları mesleki faaliyetler nitelikli iş gücü kapsamındadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının başlıca uğraş alanını oluşturan tasarım ve uygulamaya dönük çalışmaların, farklı ve özellikli bir ücret gerektirdiği açıklamadan uzak olup, meslektaşlarımızın kendilerini yeniden üretebilmelerinin, mesleklerini en sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerinin ve çalışmalarının karşılığını alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın yeterli düzeyde bir ücretle çalışma sorunlarının yanı sıra almış oldukları ücretlerin SGK bildirimlerine tam olarak yansımaması da yaygın bir usulsüzlük oluşturmaktadır. Birliğimize bağlı meslek odalarının üyesi olan meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştıkları ücrete bağlı sorunların çözümüne yönelik olarak 2012 yılında SGK ile protokol yapılmıştır. Birliğimiz protokol doğrultusunda her yıl ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret belirlemekte ve meslektaşlarımızın gerçek ücretleri üzerinden SGK bildirimlerinin yapılmasının sağlanması için SGK ile işbirliği yapılmaktadır.

2015 yılı için ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücreti brüt 3000 TL olarak belirlenmiş ve SGK’ya bildirilmiştir.

Bu kapsamda bünyenizde çalışan TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının en alt sınır ücreti olarak belirlenmiş 3000TL brüt asgari ücretin altında çalıştırılamayacağını bildirmek isteriz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası