BMO En Az Ücret Tanımları Güncellendi

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kayıtdışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile imzalanan protokolle “Mühendislik Asgari Ücreti” kavramı ortaya konmuştur. Bu uygulamayla mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ye iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için kurumun gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır. 2017 yılında söz konusu protokol SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş, buna karşın TMMOB, Mühendislik Asgari Ücretini izleyen yıllarda da açıklamayı sürdürmüştür.  Ancak yakın zamanda görüşülen bir davada, Danıştay 8. Dairesi, aynı Daire tarafından geçmiş dönemlerde verilen kararların aksine, Birliğimizin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için asgari ücret belirleyemeyeceğine hükmetmiştir. Gerekçe olarak “Anayasa uyarınca çalışma ve sözleşme özgürlüğünün bir unsuru olan ücretin ancak yasa ile yahut yasanın doğrudan verdiği yetki ile sınırlandırılabileceği” gibi öne sürülmektedir. Bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da onanarak kesinleşmiştir. Birliğimize 6 Temmuz 2023 tarihinde tebliği edilen mahkemenin bu kesin hükmü gereği yeni bir kanuni düzenlemeye kadar Birliğimiz tarafından Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti açıklanamamaktadır.

2019 yılında odamız tarafından hazırlanan “En Az Ücret Yönergesi” ile meslektaşlarımızın farklı koşullara göre almaları gereken en az brüt ücretleri ortaya konmuş, ayrıca saatlik ve günlük çalışmalarına karşı almaları gereken en az ücretler tanımlanmıştır. Söz konusu çalışmada baz ücret olarak alınan Mühendislik Asgari Ücretinin yukarıda belirtilen mahkeme kararlarına istinaden açıklamamasından kaynaklı olarak söz konusu yönergede değişiklik yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili çalışma grubumuz, TMMOB tarafından Mühendislik Asgari Ücreti açıklamasının yapılmadığı dönemler için söz konusu baz ücreti, uygulamadaki brüt asgari ücretin iki katı olarak belirlemiştir. Ayrıca, son dönemde özellikle büyük şehirlerde yaşanan barınma krizinin etkileri de dikkate alınarak yönergenin ekinde yer alan yaşanılan illere ilişkin katsayıları belirten tabloda güncelleme yapılmıştır. Güncellenmiş dokümana Oda Web sitemiz üzerinden erişilebilmektedir.

Konuyu meslektaşlarımızın bilgisine sunar, siyasi iktidarın Birliğimizin ve odalarımızın en son “Mühendislik Asgari Ücreti” bağlamında kendisini gösteren (y)etkisizleştirme politikaları ile mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
6.Dönem Yönetim Kurulu

En Az Ücret Tanımları 2023

En Az Ücret Yönergesi 2023

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası